NOVICE
16.05.2022    |    Ostalo

CER podpisnik mednarodnega poziva gospodarstva za okrepitev energetske varnosti in odpornosti
Spoštovana predsednica von der Leyen, 

kot poslovni in finančni voditelji ter državljani želimo izraziti solidarnost z vami v podporo Ukrajini ter demokratičnim načelom in pravni državi, ki jih zagovarja EU.  Pozdravljamo vaše vodstvo pri prizadevanjih za združitev in okrepitev evropskega odziva na številne izzive, s katerimi se danes soočamo, od vojn in pandemij do podnebnih in naravnih nesreč. V nestanovitnem in zapletenem svetu potrebujemo vodstvo s trajnostno dolgoročno vizijo, ki sprejema spremembe in lahko zagotovi varnejšo, bolj zdravo in uspešnejšo Evropo. 

CELOTNO PISMO S PODPISNIKI >>

Jedro sedanje krize energetske varnosti in cen je prevelika odvisnost od nestabilnega uvoženega fosilnega plina, nafte in premoga.

Čas je, da vsi sprejmemo potrebne ukrepe za okrepitev energetske varnosti in odpornosti Evrope s pospeševanjem zelenega prehoda.  
Razlogi za ukrepanje še nikoli niso bili tako močni. Nedavno poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) je nazorno predstavilo odločitve, ki nas čakajo, če želimo ohraniti prihodnost, združljivo s temperaturo 1,5 °C, na dosegu roke. Pokazalo je, da moramo račune in subvencije za fosilna goriva nadomestiti z naložbami v naša gospodarstva. Pokazalo nam je, da ne smemo graditi drage infrastrukture za fosilna goriva, ki jo bomo morali nato postopoma ukiniti, temveč moramo vlagati v infrastrukturo, ki lahko podpira zeleno preobrazbo. Poročilo je pokazalo, da prehod na energetske sektorje z nizkimi emisijami, kot so veter, sončna energija, toplotne črpalke in skladiščenje, skupaj z ukrepi za energetsko učinkovitost ne bo le cenejši od ohranjanja energije z visokimi emisijami, ampak bo prinesel tudi dodatne koristi, kot je kakovost zraka.

Zato pozdravljamo hiter odziv Komisije in Evropskega sveta na te nove okoliščine ter zavezo, da se postopoma odpravi odvisnost od ruskega plina, nafte in premoga. Zavedamo se, da je pomembno ukrepati takoj, tako s spremembo naših poslovnih modelov in naložbenih strategij v skladu s Pariškim sporazumom kot tudi s podporo in nadaljnjim razvojem evropskega zelenega dogovora. EU mora z ambicioznostjo in ukrepanjem še naprej utirati pot k cilju 1,5 °C iz Pariškega sporazuma. Ukrepi, sprejeti kot odziv na invazijo v Ukrajini, morajo dati prednost strukturnim in pravičnim rešitvam, ki lahko zagotovijo zeleni in digitalni prehod ter se odzovejo na stopnjo izrednih razmer, s katerimi se soočamo. To vključuje tako dolgoročne ukrepe, ki jih je mogoče in treba sprožiti, kot tudi vrsto kratkoročnih ukrepov Te mora spremljati in ocenjevati Evropska komisija, da se zagotovi njihova skladnost z zelenim dogovorom EU in podnebnim zakonom.  

Poudarjamo tudi, da je treba zagotoviti ambiciozen in učinkovit sveženj "Fit for 55", ki bi lahko spodbudil prizadevanja za opuščanje fosilnih goriv in povečal konkurenčnost evropske industrije. Pri tem ne sme priti do zamud ali oslabitve njegovih zakonodajnih dokumentov. Namesto tega je treba zagotoviti vso podporo za povečanje ambicioznosti in ukrepov, zlasti v zvezi z direktivami o obnovljivih virih energije, energetski učinkovitosti in energetski učinkovitosti stavb. Okrepljen sistem EU za trgovanje z emisijami za doseganje ciljev EU ostaja ključnega pomena. Poleg tega inovativne evropske industrije potrebujejo podporo za razogljičenje v skladu s podnebno nevtralnostjo, saj ni enakih konkurenčnih pogojev pri določanju cen ogljika.  

Pri oblikovanju načrta REPowerEU, ki ne bo vplival le na kratkoročne in dolgoročne energetske politike EU, temveč bo imel tudi ključno vlogo pri svežnju "Fit for 55", vas pozivamo, da preučite in sprejmete naslednja priporočila:
  • Pospešiti ukrepe za zmanjšanje porabe energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti v gospodinjstvih in industriji ter s krožnim gospodarstvom. To bo ključno za zmanjšanje povpraševanja po fosilnih gorivih in zmanjšanje bremena visokih cen energije. Prenove stavb so še posebej pomembno področje, na katerem je mogoče sprejeti ukrepe v prihodnjih šestih mesecih pred začetkom naslednje ogrevalne sezone - takšni ukrepi pa bi morali biti sestavni del proizvodnje vseh novih stanovanj. Relativno hitri in enostavni načini za zmanjšanje energetskih izgub v stavbah vključujejo zaščito pred prepihom, optimizacijo sistemov razsvetljave, vgradnjo izolacije podstrešja in sten, dvojne zasteklitve, pametne sisteme za upravljanje energije in pogodbe o energetski učinkovitosti. Pri industrijskih procesih so primeri tehnične izolacije in sistemov za stisnjen zrak. Nazadnje, z gradnjo in vlaganjem v krožno gospodarstvo lahko zmanjšamo vgrajeni ogljik v izdelkih z uporabo bolj obnovljivih, recikliranih virov ogljika, kar lahko zmanjša njihov vpliv na okolje in omogoči neodvisnost od virov.
  • Pospešitev prehoda od fosilnih goriv k elektrifikaciji z obnovljivimi viri in brez fosilnih goriv v industriji, prometu, ogrevanju in hlajenju ter stavbah. Elektrifikacija, ki bi jo spodbujala razširitev infrastrukture in upravljanje povpraševanja, bi stroškovno učinkovito povečala splošno energetsko učinkovitost in možnost uporabe obnovljivih virov energije. Ukrepi, ki jih je treba preučiti, vključujejo podporo za pospešitev namestitve dodatnih zmogljivosti obnovljivih virov energije z odpravo ovir pri postopkih izdaje dovoljenj, olajšanjem podpisovanja pogodb o nakupu električne energije, zagotavljanjem celovitosti dolgoročno dogovorjenih pogodb o nakupu električne energije in odpravo ovir za aktivne potrošnike. Zeleni vodik ali vodik brez fosilnih goriv se lahko poveča in usmeri v sektorje, ki jih je težko zmanjšati. Prav tako je pravi čas za obsežen prehod s plinskih kotlov in štedilnikov na električne alternative ter za priključitev stavb na učinkovito daljinsko ogrevanje.  Pospešitev prehoda na elektromobilnost in energetsko učinkovite trajnostne načine prevoza, kot sta železniški in pomorski promet, je bistvenega pomena za zmanjšanje uvoza energije v prometu ter hkrati za ohranitev in povečanje konkurenčnosti EU v ključnih proizvodnih sektorjih.  
  • Zagotoviti vključujoč in pravičen proces prehoda, pri čemer je treba jasno upoštevati vse večje pritiske na življenjske stroške in dostop do dostojnega dela. Glede na zaskrbljenost zaradi življenjskih stroškov po vsej EU, saj se gospodinjstva in podjetja soočajo z višjimi računi, zlasti za energijo, bo treba dati prednost ukrepom za podporo gospodinjstvom z nizkimi dohodki ter malim in srednje velikim podjetjem v težavah. Preučiti in načrtovati bo treba morebitne negativne učinke hitrega prehoda na zaposlovanje in kohezijo skupnosti. Ustvariti bo treba ustrezen fiskalni prostor za naložbe v zeleni prehod.   
Da bi dosegli te cilje, vas pozivamo, da se posvetite tudi dejavnikom, ki bodo družinam in njihovim skupnostim ter podjetjem in finančnim institucijam omogočili zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, pa tudi vlaganje in uresničevanje potrebnih ambicioznejših ciljev. V priloženi prilogi k temu pismu navajamo številne poslovne rešitve. Ključni dejavniki vključujejo:
  • Zagotoviti ustrezne finančne spodbude in instrumente za pospešitev dovolj močnih naložb vlagateljev, podjetij in gospodinjstev. Znižanje ali odprava DDV za izolacijo in druge rešitve za energetsko učinkovitost ter ogrevanje in hlajenje brez fosilnih goriv, sončne kolektorje in rešitve za ogrevanje vode bi pomagali zmanjšati začetne stroške naložb. Vendar bo ključnega pomena zagotoviti, da bo srednjeročno in dolgoročno obratovanje električnih in nizkoogljičnih toplotnih sistemov cenejše od alternativnih sistemov na fosilna goriva, pa tudi ciljno usmerjena socialna podpora za gospodinjstva z nizkimi dohodki zaradi zgoraj omenjenih pritiskov na življenjske stroške.  Kratkoročni ukrepi za reševanje trenutnih energetskih razmer morajo biti v celoti združljivi z integriranim notranjim energetskim trgom in zagotavljati prave signale za spodbujanje nujno potrebnih naložb za uresničitev ciljev zelenega dogovora. Poleg tega bi bilo treba razmisliti o prožnejših finančnih pravilih za projekte zelenega prehoda in ukrepih za zagotovitev, da so trgi usmerjeni v podporo naložbam v energetska sredstva z dolgo življenjsko dobo. Za industrijo bi to lahko vključevalo hitro uvedbo pogodb za razliko v ceni ogljika.  Države članice bi morale sprejeti tudi ambiciozno revizijo direktive o obdavčitvi energije. 
  • V celoti in učinkovito mobilizirati obstoječa sredstva in strukture EU. Komisija bi morala zagotoviti, da nacionalna, lokalna in regionalna sredstva EU ter njen instrument za oživitev in odpornost delujejo skupaj, da bi usklajeno podprli energetski prehod. Odločitve o državni pomoči za ukrepe, ki spodbujajo razogljičenje in energetsko varnost, je treba pospešiti. Javno financiranje bi moralo biti zasnovano tako, da bi spodbudilo in pritegnilo zasebno financiranje, ki lahko poveča obseg potrebne preobrazbe. To bi lahko vodila posebna delovna skupina, ki bi temeljila na obstoječi pobudi "RECOVER". 
  • Nujno povečati in pospešiti zagotavljanje novih programov usposabljanja, ki temeljijo na potrebah, ki jih opredelijo zaposleni in delodajalci. Pomanjkanje ustrezno usposobljenih delavcev je glavna ovira za učinkovito izvajanje izboljšav energetske učinkovitosti v stavbah, ogrevalnih in hladilnih sistemih ter projektih na področju obnovljivih virov energije. Hkrati mora EU povečati obseg in doseg svoje tehnične pomoči in izobraževalnih kampanj. 
Ponovno poudarjamo, da odločno podpiramo cilje evropskega zelenega dogovora in vizijo zelenega in uspešnega evropskega gospodarstva, ki jo zagotavlja. Zdaj je čas za pogum in podvojitev prizadevanj za uresničitev zelenega dogovora ter doseganje "hitrega, globokega in takojšnjega" zmanjšanja emisij ogljika, kot to zahteva Medvladni forum o podnebnih spremembah. Naše skupne izkušnje kažejo, da se lahko združimo, da bi dosegli pospešek, in ko bomo pospešili prehod, bo nadaljnje preoblikovanje lažje in cenejše. 

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami, da bi to dosegli.