NOVICE
08.10.2018    |    energetska učinkovitost

Javni poziv I Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Eko sklad je 5. oktobra objavil javni poziv za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.1. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K- optimizacija sistema ogrevanja
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P- uvedba sistema upravljanja z energijo
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.


2. UPRAVIČENE OSEBE

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter
- zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo),

ki nameravajo izvesti začetno naložbo v ukrepe iz 1. točke tega poziva in so investitorji naložbe, s pisnim soglasjem morebitnih ostalih so/lastnikov nepremičnine.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.


CELOTNI JAVNI POZIV >>Vir: www.ekosklad.si