NOVICE
30.01.2019    |    Zakonodaja

Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN).


Slovenija je s pripravo NEPN pričela oktobra 2017, ko je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo NEPN, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno za energijo. V njej poleg predstavnikov sodelujejo še predstavniki MOP, MKGP, SVRK, MF, MIZŠ in UMAR.

Medresorska delovna skupina je spomladi 2018 opravila pregled aktualnega stanja in tekom poletja pregled obstoječih ciljev po posameznih razsežnostih energetske unije. Na podlagi zahtev uredbe, da države članice osnutek NEPN Evropski komisiji predložijo do 31. 12. 2018, je Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek NEPN, ki podaja presek že sprejetih ciljev, politik in ukrepov na vseh petih razsežnostih energetske unije do leta 2020 in v določeni meri do 2030.

Prvi osnutek NEPN temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Določeni izmed njih se sicer osredotočajo (le) na cilje in politike do 2020, zaradi česar prvi osnutek NEPN mestoma naslavlja le določene elemente posameznih razsežnosti NEPN do leta 2030.

Začetek priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta >>


Osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, december 2018  >>


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE