PETROL

Razvijamo paleto produktov in celovitih poslovnih modelov, s katerimi smo partner lokalnim skupnostim in mestom na njihovi trajnostni poti. Seveda je zelo pomembno tudi naše partnerstvo pri energetskem in vodnem upravljanju s podjetji in drugimi pravnimi subjekti ter vedno bolj z gospodinjstvi. S svojo trajnostno strategijo se odzivamo na številne trajnostne izzive širšega okolja in jih v čim večji meri skušamo preusmeriti v poslovne priložnosti. Dostopna (v zadostni količini in po primernih cenah), čista in učinkovita energija je dolgoročen energetski cilj EU, ki želi biti med ključnimi protagonisti v boju proti globalnim podnebnim spremembam. Kot ena izmed osrednjih energetskih družb v

Sloveniji in v državah JV Evrope skupina Petrol želimo igrati aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in pri povečevanju deleža obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo.

Dolgoročno stremimo k oblikovanju vse bolj zelene energetske ponudbe, tudi ko gre za trajnostno mobilnost. Prehod v krožno gospodarstvo prepoznavamo kot priložnost za večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest, seveda ob zmanjševanju okoljskega odtisa.

S svojo trajnostno strategijo se zavzemamo za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij ter povečevanje snovne predelave. Tam, kjer le-ta ni mogoča oziroma smiselna, pa se zavzemamo za energetsko izrabo odpadkov.

Naša dolgoročna strategija, kateri sledi tudi naša naložbena politika, je razvoj celostnih infrastrukturnih storitev na več področjih življenja mest za njihov prehod v trajnostna mesta (MUSCO Company).

Na trajnostne izzive odgovarjamo s paleto ambicioznih in razvojno usmerjenih programov. Dolgoročno zagotavljamo optimalne energetske porabe za končne uporabnike.

Prodajamo »negawate« po modelu pogodbenega zagotavljanja energetskih prihrankov. Nudimo celovite energetske rešitve v objektih, za industrijo in za dom. Petrol postaja partner pri energetsko učinkovitem vodenju mest in urbaniziranih naselij.

Na sistemih daljinskega ogrevanja Petrol lokalnim skupnostim ponuja učinkovito upravljanje obstoječih sistemov ali izgradnjo novih energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja, kjer je najmanj 50 % proizvedene toplote iz obnovljivih virov (biomasa, geotermija) ali pa iz sočasne proizvodnje toplote in elektrike z visokim energetskim izkoristkom. Energetska izraba organskih odpadkov in obvladovanje vodnega kroga zaokrožujeta našo celovito ponudbo upravljanja urbanih naselij in mest.

Na segmentu ogrevanja pospešujemo prehod končnih uporabnikov na uporabo zemeljskega plina z uvajanjem novih tehnologij, kot so kondenzacijski kotli in toplotne črpalke na plin. Na tem področju je srednjeročni cilj pospešiti prehod na uporabo zemeljskega plina kot prehodnega energenta v nizkoogljično družbo na obstoječih omrežjih.

Skupina Petrol strateško spodbuja plin kot pogonsko gorivo v prometu, prehod na vodikovo tehnologijo in e-mobilnost. Zavedamo se, da je razvoj mreže polnilnih mest za UNP in CNG pogoj za povečanje uporabe plina v prometu, kar bo znatno znižalo emisije trdnih delcev in CO2 odtisa v prometu.

Elektrika bo postajala vse bolj ultimativni vir energije na vseh segmentih porabe. Zato se Petrol intenzivno usmerja v proizvodnjo elektrike.
www.petrol.si
www.petrol-energetika.si

 Save