NOVICE
16.02.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost, energija, gradnja in nepremičnine

Petrol, partner trajnostne prihodnosti

Za doseganje strateških ciljev trajnostnega razvoja bo skupina Petrol v svoji organizaciji do leta 2020 zaposlovala 470 strokovnjakov s področja energetike in okolja. Za uresničitev teh ciljev bodo investirali več kot 200 mio EUR.


PETROL d.d.

#Petrol
#MUMESCo
#PetrolGroup
#Esco

Petrolova vizija za leto 2022 nas zavezuje, da bomo kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve povezovali v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne modele. V svojo strategijo razvoja vključujemo trajnostna načela in z načinom svojega poslovanja pozitivno vplivamo na ekonomsko, okoljsko in družbeno okolje.


Trajnostni izzivi
Skupina Petrol je kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope prevzela aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo. Na trajnostne izzive odgovarjamo s paleto ambicioznih in razvojno usmerjenih programov.
Dolgoročno zagotavljamo optimalno energetsko rabo za končne uporabnike. Prodajamo »negawatt« po modelu pogodbenega zagotavljanja energetskih prihrankov. Nudimo celovite energetske rešitve v objektih, za industrijo in dom.
Prehod v krožno gospodarstvo prepoznavamo kot priložnost za nove poslovne modele, večjo snovno učinkovitost in odpiranje novih zelenih delovnih mest, seveda ob zmanjševanju okoljskega odtisa. 

Pametna mesta – poslovni koncept MUMESCo
Ne le z energetskega vidika, ampak tudi v vidika upravljanja vseh naravnih virov so mesta osrednji trajnostni fokus skupine Petrol. Naša dolgoročna strategija, ki ji sledi tudi naša naložbena politika, je razvoj celostnih infrastrukturnih storitev na več področjih življenja mest za njihov prehod v trajnostna, pametna mesta. Na tej osnovi temelji edinstven Petrolov poslovni koncept MUMESCo (Multy Utility, Mobility and Environmental Service Company).


Daljinsko ogrevanje
Uveljavili smo se kot partner pri pametnem, energetsko učinkovitem vodenju mest in urbaniziranih naselij. Na sistemih daljinskega ogrevanja lokalnim skupnostim ponujamo učinkovito upravljanje obstoječih sistemov ali izgradnjo novih energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja. Strateški cilj je povečati proizvodnjo toplote za namene ogrevanja iz obnovljivih virov in v kombinaciji s kogeneracijami za dodatnih 60 GWh oziroma podvojiti obstoječ obseg.

Zemeljski plin
Na področju ogrevanja pospešujemo prehod končnih uporabnikov na uporabo zemeljskega plina z uvajanjem novih tehnologij. Srednjeročni cilj je pospešiti prehod na uporabo zemeljskega plina kot prehodnega energenta v nizkoogljično družbo na obstoječih omrežjih. Z uvedbo sodobnih tehnologij tako pri končnih uporabnikih energetsko učinkovitost povečujemo najmanj za 15 do 20 %.

Elektrika
Elektrika postaja osrednji vir energije na vseh segmentih porabe, zato se intenzivno usmerjamo v proizvodnjo zelene elektrike. Strateško bo proizvodnja temeljila na izkoriščanju energetskega potenciala vetra in vode ter bo leta 2020 predstavljala tri četrtine celotne proizvodnje elektrike Petrola. Do leta 2020 je predviden obseg lastne proizvodnje več kot 250 GWh in bo predstavljal približno 20 % celotne prodaje končnim uporabnikom.


Energetska izraba odpadkov
Energetska izraba organskih odpadkov in obvladovanje vodnega kroga zaokrožujeta našo celovito ponudbo upravljanja urbanih naselij in mest. S tem svojim partnerjem omogočimo izkoriščanje lastnega potenciala, s katerim dosegajo večjo stopnjo energetske neodvisnosti. 

E-mobilnost
Skupina Petrol strateško spodbuja plin kot alternativno pogonsko gorivo v prometu, v okviru novih poslovnih modelov pa tudi e-mobilnost. 

Za doseganje strateških ciljev trajnostnega razvoja bo skupina Petrol v svoji organizaciji do leta 2020 zaposlovala 470 strokovnjakov s področja energetike in okolja. Za uresničitev teh ciljev bomo investirali več kot 200 mio EUR, od tega več kot 50 % v proizvodnjo elektrike iz OVE, preostalo pa za storitve učinkovite rabe energije, v naložbe, ki bodo povečevale uporabo UNP, v razvoj uporabe zemeljskega plina, v naložbe učinkovitega ogrevanja na sistemih daljinskega ogrevanja in v naložbe okoljskih rešitev.

V svojo strategijo razvoja vključujemo trajnostna načela in z načinom svojega poslovanja pozitivno vplivamo na ekonomsko, okoljsko in družbeno okolje.
 

Dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol d.d.
Direktorica področja Trajnostni razvoj 

»Petrol je trajnostno strategijo postavil kot temelj poslovnega modela. S tem je postal ena osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope, ki prevzema aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije. Prehod v krožno gospodarstvo je priložnost za večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest. Zavzemamo se za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij, povečevanje snovne predelave in energetsko izrabo odpadkov.«