PREDSTAVITEV


Energija je ključni dejavnik za razvoj transporta in mobilnosti, industrijske in poslovne dejavnosti, stavb in infrastrukture, oskrbe z vodo in proizvodnjo hrane.
VIZIJA IN CILJI CER

Center energetskih rešitev (CER) je gospodarsko interesno združenje, ki deluje od leta 2013.

Vizija CER je, da bi postali okoljsko trajnostna in energetsko učinkovita nizkoogljična družba, ki zagotavlja zdravo bivalno ter delovno okolje.

Temeljni cilji platforme CER so ustvarjanje in promocija inovativnih rešitev za celovit trajnostni razvoj z vidika urejanja naselij, gradnje objektov, mobilnosti in upravljanja ter vzdrževanja sistemov. Vkljčujejo vsa štiri ključna področja trajnostnega razvoja: ekologijo, ekonomijo, politiko in kulturo.

Strateški cilji GIZ CER se skladno s temeljnimi cilji osredotočajo na: zanesljivo oskrbo z energijo / energetsko učinkovitost / obnovljive vire energije / okoljsko trajnost / razogličenje / zelena delovna mesta / krožno gospodarstvo / pametna omrežja / čiste tehnologije / kakovost / varnost / zdravje / inovacije / digitalizacijo / prenos znanja in dobrih praks / izobraževanje, raziskave in razvoj / ozaveščanje ter povezovanje.

 Save

AKTIVNOSTI

OZAVEŠČANJE


CER ima vlogo neodvisnega strokovnega telesa in sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah, ki so v interesu širše družbe.

CER z različnimi aktivnostmi ozavešča javnost, stroko in odločevalce o pomenu okoljsko trajnostne in energetsko učinkovite nizkoogljične družbe, ki zagotavlja zdravo bivalno ter delovno okolje.

CER si prizadeva za dvostransko delovanje in sicer za izboljšavo nacionalnih strategij na podlagi primerov dobrih praks ter za izboljšanje delovanja gospodarstva na podlagi dobrih strategij.


IZBOLJŠAVA, UVAJANJE IN RAZVOJ INOVATIVNIH CELOVITIH REŠITEV


CER spodbuja in razvija nove trajnostne in vzdržne poslovne modele ter rešitve na področjih urbanizacije, gradnje, mobilnosti ter upravljanja in vzdrževanja sistemov, ki zagotavljajo okoljsko trajnost, varnost in zdravje vseh živih bitij.

CER spodbuja in razvija pilotne, vzorčne ter družbeno odgovorne projekte.

CER si prizadeva za prenos znanja in izvaja aktivnosti za spodbujanje razvoja kadrov.


USTVARJANJE USPEŠNIH POVEZAV


CER kot platforma ponuja okolje za aktivno medsektorsko povezovanje ter povezovanje različnih ustanov (političnih, gospodarskih, izobraževalnih, raziskovalnih in nevladnih).

CER članom zagotavlja podporo in pomoč pri doseganju poslovnih in tudi širših družbeno pomembnih ciljev.


Save

SEKCIJI CER

SEKCIJA TRAJNOSTNA GRADNJA

SEKCIJA TRAJNOSTNA MOBILNOST

Delovanje CER je razširjeno dve sekciji: trajnostno gradnjo in trajnostno mobilnost.

Sekciji združujeta in usklajujeta delovanje različnih akterjev s podobnimi interesi: gospodarskih družb, javne uprave - odločevalcev ter strokovnjakov z različnih znanstvenih, razvojnih in drugih inštitucij.

Nove oblike mobilnosti in gradnje zahtevajo sorazmerno velika investicijska vlaganja in pravšnje poslovno in zakonodajalsko okolje, kar je mogoče doseči le pod okriljem učinkovitega, politično, poslovno in tehnološko nevtralnega združenja.

Članstvo v sekcijah je odprto za nove partnerje, ki jim je poleg pospeševanja svoje dejavnosti pomembna tudi skrb za okolje in družbo ter s tem osveščanje in spodbujanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti ter trajnostne gradnje.

 Save

ČLANSTVO V CER

Vabljeni, da se pridružite v mrežo organizacij, ki prizadevajo, da bi postali okoljsko trajnostna in energetsko učinkovita družba, ki ponuja kakovostno in dravo bivalno okolje!

Ste organizacija, ki si ponuja ali potrebuje rešitve, ki spodbujajo energetsko učinkovitost in uporabno obnovljivih virov energije?


UPRAVNI ODBOR CER

Rok Vodnik, Petrol d.d., predsednik UO CER

Gregor Benčina, Jelovica d.d., podpredsednik UO CER

Darko Bevk, Knauf Insulation d.o.o.

Slavko Ažman, Porsche Slovenija d.o.o.

Željko Kovačevič, Jub d.o.o.

Marko Žehelj, BTC d.d.IZVRŠNA DIREKTORICA CER

Ana Struna Bregar