PREDSTAVITEV

Izzivi in priložnosti zelenega gospodarstva


Prehod na zeleno gospodarstvo predstavlja veliko priložnost in ogromen izziv za celotno družbo

ter izpolnjuje globalne zaveze, ki odgovarjajo na podnebne spremembe.


Zeleno gospodarstvo zahteva spremembo današnjih modelov proizvodnje, poslovnih modelov ter vzorce potrošnje v bolj zelene in trajnostne oblike, potrebuje dodatne ekonomske spodbude in razvoj okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in inovacij, izboljšanje upravljanja virov in politike ravnanja z zemljišči, vodami, odpadki in energijo.
POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo CER je pospeševati zeleno gospodarstvo, povečati energetsko učinkovitost družbe ter soustvarjati zdravo bivalno okolje in konkurenčna delovna mesta.

Vizija CER je postati vodilna mreža naprednih sodelujočih podjetij in organizacij iz različnih sektorjev, ki imajo vodilno vlogo pri spodbujanju, razvoju in uporabi inovativnih rešitev (tehnologij, storitev in poslovnih modelov) za trajnostni razvoj družbe in zeleno krožno gospodarstvo.

AKTIVNOSTI

CER ima vlogo strokovnega telesa. Sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah, ki so v interesu širše družbe.


CER svojo vizijo uresničuje s

  • svetovanjem pri oblikovanju spodbudnega zakonodajnega okolja,
  • ozaveščanjem in izobraževanjem,
  • pilotnimi projekti,
  • spodbujanjem razvoja kadrov,
  • spodbujanjem trajnostni in družbene odgovornosti v podjetjih,
  • interdisciplinarnim in mednarodnim mreženjem.

VREDNOTE

Odgovornost, zdravje, inovativnost, interdisciplinarnost, odličnost, učinkovitost.SEKCIJE CER


Namen delovanja CER je izrazito medsektorsko povezovanje,
saj urbano okolje in s tem celotno družbo sooblikujejo različni sektorji.
Zaradi združevanja in usklajevanja akterjev s podobnimi interesi v CER delujejo različne sekcije.

TRAJNOSTNA GRADNJA IN NEPREMIČNINE

Sekcija "Trajnostna gradnja in nepremičnine" združuje organizacije, ki so povezane z načrtovanjem, gradnjo, vzdrževanjem, investicijami.


 


TRAJNOSTNA MOBILNOST

Sekcija "Trajnostna mobilnost" združuje organizacije, ki so povezane z ekosistemom mobilnosti in transporta.


 
INOVACIJE V ENERGETIKI IN TEHNOLOGIJI

Sekcija "Inovacije v energetiki in tehnologiji" združuje celotni energetski sektor, ki je danes podvržen številnim spremembam ter IKT sektor, ki vnaša v energetiko, gradnjo in mobilnost številne spremembe.


 
EKIPA CER


Nujno moramo začeti spreminjati svoje potrošniške navade in začeti bolj varčevati z energijo. Navade moramo spreminjati tako nivoju posameznika, kot na nivoju organizacij, podjetij, držav in s tem celotne družbe, če želimo ohraniti kakovost bivanja zase in za prihodnje generacije. Preveč naših aktivnosti ima negativne in uničujoče posledice za okolje. Zato moramo vsi nujno ravnati bolj odgovorno in premišljeno. Začnimo sedaj!
Ana Struna Bregar Izvršna direktorica CER

Petrol je trajnostno strategijo postavil kot temelj poslovnega modela. S tem je postal ena osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope, ki prevzema aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in povečevanju deleža obnovljivih virov energije. Prehod v krožno gospodarstvo je priložnost za večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest. Zavzemamo se za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij, povečevanje snovne predelave in za energetsko izrabo odpadkov.
dr. Marta Svoljšak Jerman Vodja sekcije Trajnostna mobilnost / Direktorica za Tehnični razvoj, kakovost in varnost Petrol d.d.

Vojko Golmajer Vodja sekcije Trajnostna gradnja in nepremičnine / Direktor Velux Slovenija in Hrvaška


Danijel Vuk Vodja projektov
mag. Tina Drolc, MBA Vodja korporativnega komunciranja / Inspirata
Donna Dreisiebner Koordinatorka projektov

SVET ZAVODA


CER je zasebni zavod, ki svet zavoda voli na dve leti.


Za dolgoročno razogličenje energetskega sistema so ključni obnovljivi viri energije. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v Petrolu dosegamo z uvajanjem vetrne, sončne, vodne in geotermalne energije kot tudi z vpeljevanjem rešitev za nižjo porabo energije v transportu, mestih in industriji. Kot družba pa lahko mi vsi velike prihranke dosegamo tudi v segmentu ogrevanja in hlajenja v zgradbah.
Mag. Rok Vodnik Član uprave Petrol d.d., predsednik sveta zavoda CER

V skupini Slovenijales - največji Green-tech poslovni skupini, se zavedamo pomena trajnostnega razvoja, zato negujemo zavest do narave in naše žive kulturne dediščine. Dodano vrednost in dolgotrajno zadovoljstvo ustvarijo naši mojstri s svojim odgovornim ravnanjem, sodobnimi tehnologijami in kvalitetno obdelavo certificiranega lesa. Ohranjamo tradicijo na temelju preko 100-letne zgodovine, hkrati pa nas inovativen sistem gradnje uvršča med vodilne evropske proizvajalce energetsko varčnih kompleksnejših nizkoenergijskih pametnih zgradb, pod blagovno znamko Jelovica.
Gregor Benčina Direktor Slovenijales d.o.o., podpredsednik sveta zavoda CER

Poslanstvo podjetja Porsche Slovenija je nič manj kot vrhunska mobilnost. Kot največji slovenski uvoznik osebnih vozil, ki dobavi kar tretjino vseh novih vozil v Sloveniji, se zavedamo svoje družbene odgovornosti, ki izhaja iz tako močnega tržnega položaja. Zato z aktivnim delom v CER-u soustvarjamo pogoje, ki bodo Sloveniji omogočili prehod v trajnostno družbo in zagotovili energetsko neodvisnost, čisto in zdravo okolje ter visoko kakovost življenja za vse nas.
Slavko Ažman Porsche Slovenija d.o.o.
V podjetju Knauf Insulation ima nizkoogljičnost dvojni pomen. Razvijamo intenzivne prebojne inovacije v smeri zmanjšanja ogljičnega odtisa proizvodnje (plinska tehnologija je zamenjala koks, ECOSE tehnologija pa fenol formaldehidno vezivo; izrabljamo odpadno energijo). Proizvajamo produkte – izolacijo, ki bistveno pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja. Dobro izolirane stavbe za ogrevanje ali ohlajevanje porabijo bistveno manj energije in manj obremenjujejo okolje. Stavbe v Evropi porabijo za svoje delovanje preko 40% vse energije, zato imajo izjemne potenciale znižanja ogljičnega odtisa z izolacijo.
Darko Bevk Komercialni direktor za regijo Knauf Insulation d.o.o.
Življenje prinaša velike spremembe v vsakdanjem bivanju, ki se jih v tem trenutku niti ne zavedamo. Zato je prav, da vsakdo prične bolj resno razmišljati kako trajnostna načela vključiti v vsakodnevne aktivnosti. Podjetje JUB sodi med tiste proizvajalce gradbenih materialov, v katerem smo odgovorni odnos do okolja, racionalno rabo surovin in energije, izrabo obnovljivih energetskih virov in druga trajnostna načela vključili v vsa področja svojega delovanja še preden je to postalo moderno oziroma predpisano.
Željko Kovačevič Direktor družbe JUB d.o.o.
Nizkoogljična družba je rezultat zavedanja in prizadevanja vsakega posameznika in vsake organizacije. V družbi BTC se na okoljske izzive odzivamo z investicijami v infrastrukturo, vpeljavo naprednih tehnologij, ozaveščanjem deležnikov ter številnimi ukrepi, denimo učinkovito rabo vode in energentov, uporabo obnovljivih virov energije in spodbujanjem trajnostne mobilnosti. Tako izboljšujemo kakovost življenja in prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa.
Marko Žehelj Pomočnik uprave in direktor sektorja za investicije, vzdrževanje in energetiko, BTC, d.d.

AKTI ZAVODA CER
POGODBA O USTANOVITVI

STATUTLOGOTIP CER

LOGOTIP horizontalni 1 (jpg.)

LOGOTIP vertikalni 2 (jpg.)

LOGOTIPI vsi (pdf.)


Spletna stran www.cer-slo.si predstavlja delovanje tudi
gospodarsko interesnega združenja GIZ CER.