NOVICE
16.02.2019    |    Energija, Gradnja, Mobilnostt

Spodbude Eko sklada za podjetja

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in sicer v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.


Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. 

Malim in srednjim podjetjem Eko sklad omogoča tudi pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo energetskega pregleda. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda (brez DDV), ki ga podjetje naroči pri zunanjem izvajalcu.
Eko sklad z nepovratnimi sredstvi spodbuja podjetja k nakupu novih električnih in priključno hibridnih vozil, pa tudi za predelavo vozil, ki bodo predelana tako, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen z električnim pogonskim agregatom.

Pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki lahko pridobijo tudi  kredite za:
- naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
- naložbe v tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, 
- naložbe v gospodarjenje z odpadki,
- naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode,
- začetne naložbe v spremembe proizvodnega procesa tako, da se presegajo okoljski standardi, v nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki oz. zmanjšanje onesnaževanja okolja v primerjavi z uveljavljenimi istovrstnimi tehnologijami, in za postavitev naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno.