NOVICE
25.09.2017    |    gradnja

Trajnostna gradnja

 • Kaj so trajnostne zgradbe?
 • Kakšne so koristi trajnostnih zgradb?
 • Kako lahko naredimo zgradbe trajnostne?
 • Certificiranje trajnostnih zgradb.
 • Cilji trajnostnega razvoja in trajnostne gradnje.


TRAJNOSTNA GRADNJA

Svetovni teden trajnostne gradnje 25.9. - 1.10. 2017

 • Kaj so trajnostne zgradbe?
 • Kakšne so koristi trajnostnih zgradb?
 • Kako lahko naredimo zgradbe trajnostne?
 • Certificiranje trajnostnih zgradb.
 • Cilji trajnostnega razvoja in trajnostne gradnje.
VIR: SVETOVNA ZVEZA ZA TRAJNOSTNO GRADNJO - WORLD GREEN BUILDING COUNCIL http://www.worldgbc.org/about-green-building

KAJ SO TRAJNOSTNE  ZGRADBE?

Trajnostne zgradbe so tiste zgradbe, ki v svoji zasnovi oblikovanja, gradnje ali delovanja zmanjšujejo ali izničijo negativne vplive in ustvarjajo pozitivne učinke na naše naravno in klimatsko okolje.

Trajnostne zgradbe ohranjajo dragocene naravne vire in izboljšujejo kakovost življenja.

Obstajajo številne lastnosti, ki opredeljujejo, da je neka zgradba ali gradnja trajnostna. Te lastnosti vključujejo tudi:

 • Učinkovito rabo energije, vode in drugih virov.
 • Uporabo obnovljivih virov energije.
 • Uporabo ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in proizvodnjo odpadkov ter možnost ponovne uporabe in recikliranje gradbenih produktov.
 • Zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja: kakovost zraka in svetlobe.
 • Uporabo materialov, nisto toksični, so zdravi, etični in trajnostni.
 • Obravnavanje okolja pri načrtovanju, gradnji in obratovanju.
 • Upoštevanje kakovosti življenja uporabnikov pri načrtovanju, gradnji in obratovanju.
 • Zasnova, ki omogoča prilagajanje spremenljivemu okolju.

Vsaka zgradba je lahko trajnostna, ne glede na to, ali gre za dom, pisarno, šolo, bolnišnico, skupnostni center ali katero koli drugo vrsto gradnje, če vsebuje zgoraj navedene značilnosti.

Vendar pa je treba omeniti, da vse trajnostne zgradbe niso - in ne morejo biti - enake. Različne države in regije imajo različne značilnosti, kot so podnebne razmere, edinstvene kulture in tradicije, različne vrste stavb in starosti ali obsežne okoljske, gospodarske in družbene prioritete, ki vse oblikujejo svoj pristop k trajnostni gradnji.KAKŠNE SO KORISTI TRAJNOSTNIH ZGRADB?

Po vsem svetu je večno več dokazov, da trajnostne zgradbe prinašajo ševilne koristi.

Zagotavljajo nekatera najučinkovitejša sredstva za doseganje vrste globalnih ciljev, kot so obravnavanje podnebnih sprememb, ustvarjanje trajnostnih in uspešnih skupnosti ter spodbujanje gospodarske rasti.

Prednosti trajnostnih zgradb se lahko razvrstijo v tri kategorije: okoljske, gospodarske in socialne.

OKOLJSKE PREDNOSTI

Ena od najpomembnejših koristi trajnostnih zgradb se navezuje na vplive na podnebje in naravno okolje. Trajnostne zgradbe ne le zmanjšujejo ali odpravljajo negativnih vplivov na okolje, z manjšo uporabo vode, energije ali naravnih virov; v številnih primerih lahko pozitivno vplivajo na okolje (na gradbenih ali mestnih lestvicah) z ustvarjanjem lastne energije ali povečanjem biotske raznovrstnosti.

Na globalni ravni:

 • Gradbeni sektor ima največji potencial za znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z drugimi sektorji.
 • Do leta 2050 se pričakuje, da bo ta potencial za prihranek emisij dosegel kar 84 gigatonatov CO2 z neposrednimi ukrepi v stavbah, kot so energetska učinkovitost, zamenjava goriv in uporaba obnovljivih virov energije.
 • Gradbeni sektor lahko leta 2050 prihrani 50% ali več energije v podporo omejitvi globalne temperature na 2 ° C (nad predindustrijsko raven)

Na ravni zgradb:

 • Trajnostne zgradbe, ki so dosegle certifikat Green Star v Avstraliji, je bilo ugotovljeno, da proizvedejo 62% manj izpustov toplogrednih plinov kot povprečne avstralske stavbe in porabijo 51% manj pitne vode, kot če bi bile zgrajene za izpolnjevanje minimalnih zahtev industrije.
 • Trajnostne zgradbe, ki jih potrdi Indijski svet za zeleno gradnjo (IGBC), prihranijo 40-50% energije in prihranijo 20-30% vode v primerjavi s klasičnimi zgradbami v Indiji.
 • Trajnostne zgradbe, ki dosegajo certifikat Green Star v Južni Afriki, vsako leto prihranijo v povprečju med 30-40% emisij energije in ogljika na leto in 20-30% pitne vode v primerjavi z industrijsko normo.
 • Trajnostne zgradbe, ki so dosegle certifikat LEED v ZDA in drugih državah, so porabile 25% manj energije in 11% manj vode kot netrajnostne stavbe.

EKONOMSKE PREDNOSTI

Trajnostne zgradbe ponujajo številne gospodarske ali finančne koristi, ki so pomembne za različne ljudi ali skupine ljudi. Te vključujejo prihranke pri stroških za gospodinjstva ali najemnike (z učinkovito rabo energije in vode); nižje stroške gradnje in višjo vrednost nepremičnin za investorje; povečanje zasedenosti ali obratovalnih stroškov za lastnike zgradb; in ustvarjanje delovnih mest.

World Green Building Council je leta 2013 objavil revolucionarno raziksavo: The Business Case for Green Building. Z njo so poskušali okrepiti povezavo med trajnostnimi zgradbami in gospodarskimi koristmi.

Na globalni ravni:

 • Svetovni ukrepi za energetsko učinkovitost bi lahko prihranili približno 280 do 410 milijard EUR prihrankov pri porabi energije – European Commission, 2015.

Na ravni držav:

Na ravni zgradb:

 • Lastniki zgradb poročajo, da trajnostne zgradbe - bodisi nove ali prenovljene – prispevajo k 7% povečanju vrednosti premoženja nad klasičnimi tradicionalnimi stavbami - Dodge Data & Analytics, 2016

SOCIALNE PREDNOSTI

Koristi trajnostne gradnje presegajo zgolj ekonomske in okolijske učinke. Prinašajo tudi pomembne pozitivne socialne učinke. Mnoge od teh koristi se nanašajo na zdravje in dobro počutje ljudi, ki se učijo, delajo in živijo v trajnostnih stavbah.

Projekt Better Places for People se osredotoča na ustvarjanje stavb, ki niso samo dobre za okolje, ampak podpirajo tudi zdravo, srečnejše in produktivnejše življenje.

 

KAKO LAHKO NAREDIMO ZGRADBE TRAJNOSTNE?

Obstaja več načinov, kako graditi trajnostno. Ti vključujejo:

Izkoriščanje inteligentnega pristopa k energiji

 • Zmanjševanje porabe energije v vseh fazah življenjskega cikla stavbe; vzdrževanje novih in prenovljenih zgradb mora biti bolj udobno in cenejše; ozaveščenje uporabnikov zgradb, da postanejo bolj učinkoviti pri uporabi zgradbe.
 • Vključevanje obnovljivih in nizkoogljičnih tehnologij za energetsko oskrbo stavb, potem ko je zasnova zgradb oblikovana tako, da je maksimalno naravno učinkovita.

Varovanje vodnih virov

 • Raziskovanje načinov za izboljšanje učinkovitosti pitne vode in upravljanja z odpadno vodo, nabiranje vode za varno uporabo v zaprtih prostorih na inovativen način in splošno zmanjševanje porabe vode v stavbah.
 • Upoštevanje vplivov stavb in njihove okolice na infrastrukturo za padavinske vode in odvodnjavanje, s čimer se zagotavlja, da se ne povzročijo preveliki vplivi in stresi.

Zmanjšanje odpadkov in čim večja ponovna uporaba

 • Uporaba manjše količine in trajnejših materialov; Ustvarjanje manj odpadkov ter upoštevanje razgradnje ob koncu življenjske faze objekta, z načrtovanjem predelave odpadkov iz rušenja in ponovne uporabe.
 • Vključevanje uporabnikov v gradnjo, ponovno uporabo in recikliranje.

Spodbujanje zdravja in dobrega počutja

 • Uvajanje svežega zraka v prostore; zagotavljanje kakovostnega zraka v zaprtih prostorih; izogibanje materialom in kemikalijam, ki ustvarjajo škodljive ali strupene emisije.
 • Vključevanje naravne svetlobe in pogledov, kar zagotavljajo udobje uporabnikom in uživanje pri pogledih na okolico ter hkrati zmanjšuje porabo energije pri razsvetljavi.
 • Oblikovanje za sluh in vid. Akustika in ustrezna zvočna izolacija igrata pomembno vlogo pri koncentraciji, okrevanju in mirnem uživanju stavbe v izobraževalnih, zdravstvenih in stanovanjskih stavbah.
 • Zagotavljanje udobja ljudi v vsakdanjem okolju; ustvarjanje ustrezne temperature v zaprtih prostorih s sistemi za upravljanje in spremljanje meritev v stavbah.

Ohranjanje zelenega okolja

 • Naše urbano okolje mora ohranjati naravo, zagotoviti zaščito in izboljšanje biotske raznovrstnosti, zato se spodbuja sanacije in gradnjo na onesnaženih zemljiščih ali ustvarjanje novih zelenih površin.
 • Iskanje načinov, kako lahko urbano območje naredimo produktivnejše, s tem pa kmetijstvo vnašamo v naša mesta.

Ustvarjanje prožnih in prilagodljivih struktur

 • Prilagajanje spreminjajočemu se podnebju; zagotovitev odpornosti na dogodke, kot so poplave, potresi ali požari, tako da jim stavbe kljubujejo, varujejo ljudi ter njihovo imovino.
 • Oblikovanje prožnih in dinamičnih prostorov; predvidevanje sprememb v njihovi uporabi skozi čas in izogibanje potrebi po rušenju, obnovi; Bistvena prenova stavb, da se prepreči, da bi stavbe postale zastarele.

Povezovanje skupnosti in ljudi

 • Ustvarjanje raznolikih okolij, ki povezujejo in povečujejo skupnosti; Spraševanje o prednostnih - kaj bo stavba dodala svojemu okolju v smislu pozitivnih gospodarskih in socialnih učinkov ter vključevanje lokalnih skupnosti v načrtovanje.
 • Zagotavljanje trajnostnega načina prevoza in upoštevanje razdalj do ponudbe storitev v okolici; zmanjševanje vpliva osebnega prevoza na okolje in spodbuja okolju prijaznih možnosti, kot so hoja ali kolesarjenje.
 • Raziskovanje potenciala pametnih in informacijskih komunikacijskih tehnologij za boljše komuniciranje s svetom, na primer prek pametnih elektroenergetskih omrežij, ki razumejo, kako prenašati energijo, kjer in kadar je to potrebno.

Upoštevanje vseh faz življenjskega cikla zgradbe

 • Prizadevati si za zmanjšanje vplivov na okolje in čim večjo družbeno in gospodarsko vrednost v celotnem življenjskem ciklu stavbe (od načrtovanja, gradnje, obratovanja in vzdrževanja do prenove in morebitnega rušenja).

 • Zagotoviti, da so uporabljena sredstva, kot je energija ali voda, ki se uporabljajo za proizvodnjo in prevoz materialov v stavbi, zmanjšana na najmanjšo možno mero, tako da so vplivi stavbe resnično majhni.

 
CERTIFICIRANJE TRAJNOSTNIH ZGRADB


Orodja za ocenjevanje trajnostnih zgradb - znana tudi kot certificiranje - se uporabljajo za ocenjevanje in prepoznavanje zgradb , ki izpolnjujejo določene trajnostne zahteve ali standarde. Orodja ocenjevanja, ki so pogosto prostovoljna, priznavajo in nagrajujejo podjetja in organizacije, ki gradijo in upravljajo okolju prijaznejše zgradbe. Oblikujejo trg trajnostne gradnje s postavljanjem standardov, ki povečujejo ambicije vladnih predpisov za gradnjo, usposabljanja delovne sile in korporativnih strategij.

Ocenjevalna orodja se razlikujejo po svojem pristopu in se lahko uporabljajo za planiranje in načrtovanje, gradnjo, delovanje in vzdrževanje, obnovo in morebitne faze rušenja trajnostne zgradbe. Orodja za ocenjevanje se lahko razlikujejo tudi glede na vrsto zgradb, kot so domovi, poslovne stavbe ali celo soseska.

Svet za trajnostno gradnjo – World Green Building Council in orodja za ocenjevanje

Člani globalne mreže WorldGBC razvijajo in upravljajo številna svetovna orodja za ocenjevanje. Do leta 2016 je bilo prek svetovnega sveta za zeleno gradnjo certificirano po vsem svetu 1,04 milijarde kvadratnih metrov trajnostnega stavbnega prostora (10-kratna velikost Pariza).

WorldGBC priznava moč, ki jo imajo orodja za ocenjevanje pri preoblikovanju trajnostne gradnje in trdno podpira njihovo uporabo. Zavedajo se, da je vsako orodje za ocenjevanje drugačno in da je v določeni državi najbolje razviti ali izbrati orodje za ocenjevanje, ki je najbolje prilagojeno določenemu trgu. WorldGBC se zato zavzema nevtralen pristop do posameznih ocenjevalnih orodij in ne zagovarja uporabe enega posebnega orodja nad drugim.

Vendar pa z razširjeno uporabo ocenjevalnih orodij po vsem svetu WorldGBC meni, da mora vsako orodje za ocenjevanje trajnostnih stavb izpolnjevati standarde kakovosti. Leta 2015 je WorldGBC objavil Vodnik za zagotavljanje kakovosti orodij za ocenjevanje trajnostnih stavb (Quality Assurance Guide for Green Building Rating Tools), da bi vodil pripravljalce novih, nastajajočih in uveljavljenih ocenjevalnih orodij, k zagotavljanju preglednih in kakovostnih standardov

SEZNAM orodij za ocenjevanje trajnostnih zgradb

Spodaj je seznam orodij za ocenjevanje (po abecednem vrstnem redu), ki jih vodijo svetovalni sveti WorldGBC. To ni izčrpen seznam, saj obstajajo številna orodja za ocenjevanje trajnostnih stavb in potrdila, ki obstajajo, vendar jih ne upravlja svet WorldGBC.

ARZ rating system

BEAM Plus

BERDE

BREEAM-LV

BREEAM-NOR

BREEAM

Casa (Colombia)

CASBEE

CEDBIK-Konut Green building certification system

DGNB System

EDGE

GBC Brasil CASA

Greenship

Green Building Index

Green Key

GreenSL

Green Star

Homestar

Green Star SA

Green Star SA Kenya

GRESB

Home Performance Index

HQE

ICP

IGBC

Korea Green Building Certification

LOTUS

LEED

NABERSNZ

OMIR

Parksmart

PEARL (Abu Dhabi)

PEER

Singapore Green Building Product/Services Certification

SITES

Swiss DGNB System

TARSHEED

Verde

The WELL Building Standard

Zero WasteCILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN TRAJNOSTNE GRADNJE

Svet za trajnostno gradnjo – WorldGBC da podpira cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov Sustainable Development Goals (SDG).

17 ciljev postavlja izziv za človeštvo, da ločuje gospodarsko rast od podnebnih sprememb, revščine in neenakosti.

WorldGBC verjame, da lahko trajnostna gradnja prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, kar je razvidno iz treh grafikonov na povezavi http://www.worldgbc.org/green-building-sustainable-development-goals
ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE