SPOZNAJ IZZIVE LJUBLJANE

KAKO PRITEGNITI PREBIVALCE IN PODJETJA MOL K SOUSTVARJANJU PODNEBNO NEVTRALNEGA MESTA


Skozi celotno zgodovino so bila mesta ključno gonilo znanstvenih, tehnoloških in kulturnih sprememb ter inovacij. Tudi danes igrajo ključno vlogo na vseh teh področjih, hkrati pa se soočajo z negativnimi posledicami podnebnih sprememb. Mesta porabijo več kot dve tretjini svetovne energije in so odgovorna za kar 70 % emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek. Kljub temu, da predstavljajo del problema podnebnih sprememb, so hkrati tudi ključni člen rešitve pri vodenju prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

Tako kot številna mesta po svetu se tudi Ljubljana sooča s številnimi podnebnimi izzivi. Ljudje se selijo in delajo v urbanih območjih; do leta 2050 bo v mestih živelo dve tretjini svetovnega prebivalstva. Največji projekt naše družbe je razogljičenje.

Zanimajo nas ideje in rešitve, ki bodo pritegnile oziroma spodbudile prebivalce (fizične in pravne subjekte) k soustvarjanju ogljično nevtralnega mesta na področju stavb, mobilnosti in ozelenitve mesta.

 
STAVBE

Stavbe predstavljajo pomemben del ekosistema mesta in so eden največjih porabnikov končne energije. Evropska mesta trenutno porabijo 40 % končne energije. Večja energetska učinkovitost stavb je ključna za doseganje nizkoogljičnega mesta. To zasleduje tudi mesto Ljubljana, ki si z intenzivno energetsko obnovo lastnih objektov prizadeva doseči čim večji letni prihranek toplotne in električne energije, kar posledično vpliva na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. 

Kako lahko prebivalci in podjetja pomagajo mestu zmanjšati porabo energije na način, ki čim manj vpliva na kakovost življenja? 

Iščemo ideje, kako vse deležnike v mestu spodbuditi k povečanju energetske učinkovitosti stavb.

Pri iskanju rešitev se lahko oprete na naslednje:
 • celovite prenove in novogradnje, ki poleg energetske učinkovitosti obravnavajo tudi druge vidike, npr. potresno varnost, kakovost notranjega zraka, uporabo obnovljivih virov in shranjevanje presežkov energije (hranilnikov in baterij);
 • celostne rešitve energetskih prenov »vse na enem mestu« (možnosti financiranja, načrtovanja, izvedbe, spremljanja);
 • digitalizacijo stavb in optimizacijo delovanja stavb (povezavo pametnih stavb in pametnega mesta, monitoring).
Vprašanja, s katerimi si lahko pomagate pri razmisleku:
 • Kako lahko pri prebivalcih, podjetjih in drugih deležnikih v mestu vzbudimo splošni interes za povečanje energetske učinkovitosti stavb? 
 • Kako lahko ozavestimo deležnike v mestu, da je zmanjšanje porabe energije pomemben in nujen prispevek k blaženju podnebnih sprememb, prehod na obnovljive vire energije pa preprosto ni dovolj?
 • Kakšne dodatne spodbude bi potrebovali, da bi količino energetskih sanacij stavb podvojili?
 • Kako bi spodbudili spreminjanje navad pri posameznikih? 
 
MOBILNOST

Promet in motorna vozila zavzemajo veliko prostora in negativno vplivajo na prebivalce Ljubljane, hkrati pa znatno prispevajo k podnebnim spremembam. 

Kako lahko to spremenimo? Kako lahko zmanjšamo promet in naredimo mesto bolj zeleno?

Ljubljana si prizadeva dvigniti kakovost življenja s poudarkom na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja ter znižanju visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev. 

Iščemo ideje, kako spodbuditi prebivalce, podjetja in vse ostale deležnike mesta Ljubljana k uporabi bolj kreativnih in raznolikih načinov mobilnosti, ki bi prispevali k zmanjševanju emisij.

Pri iskanju idej se lahko oprete na naslednje: 
 • nove poslovne modele in druge metode za spreminjanje navad končnih uporabnikov;
 • povezovanje in kombiniranje različnih načinov mobilnosti;
 • uporabo alternativnih goriv in e-mobilnosti
Vprašanja, s katerimi si lahko pomagate pri razmisleku:
 • Kako prepričati uporabnike, da v mestu ne potrebujemo avta?
 • Kako motivirati vse, ki se dnevno vozijo na delo, da bi uporabljali drugačen način prevoza?
 • Kakšne spodbude bi potrebovali, da bi prešli na vozila na alternativni pogon?
 • Kako navdušiti obiskovalce mesta, da pri raziskovanju mesta uporabijo že obstoječe druge načine mobilnosti in ne avtomobila?
 
OZELENITEV MESTA

Mesta so vedno bolj vroča. Raziskave kažejo, da se bo segrevanje mest, tudi Ljubljane, nadaljevalo, pri čemer se bo zvišala povprečna temperatura, povečalo pa se bo tudi število vročih dni. Pregrevanje mest in dvig temperatur je ena prvih posledic podnebnih sprememb, ki jih občutijo prebivalci. 

S podnebnimi spremembami in vročino v mestu se lahko borimo s številnimi ukrepi, kot so ozelenitve streh in fasad, ureditev vodnih in zelenih površin, nasadi dreves, vrtički ipd. Mesto Ljubljana že izvaja aktivnosti za ozelenitev mesta, ki se osredotočajo predvsem na javni prostor. 

Iščemo ideje, kako spodbuditi prebivalce, podjetja in vse ostale deležnike mesta Ljubljana k ozelenitvi zasebnih in javnih površin.

Pri iskanju idej se lahko oprete na naslednje: 
 • oblikovanje ozelenjenih streh, fasad, balkonov, ulic in drugih javnih površin;
 • uvajanje vrtičkov in drugih površin za samooskrbo;
 • oblikovanje hladnih con (npr. vodne, senčne površine …).
Vprašanja, s katerimi si lahko pomagate pri razmisleku:
 • Kako motivirati lastnike in tudi najemnike stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih objektov k ozelenjevanju?
 • Kakšne spodbude bi bile potrebne, da bi prebivalci in deležniki mest postali bolj dejavni pri ozelenjevanju mesta?
 • Kako spodbuditi prebivalce k samoskrbi in trajnostni pridelavi hrane? 


CILJ IDEATHONA

Preko analize potreb mesta, prebivalcev (fizične in pravne subjektov) in drugih deležnikov bomo iskali
 • ideje in rešitve prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb,
 • motivacijske metode za uporabo zelenih, krožnih in digitalnih storitev, produktov in procesov.
Predlogi vključujejo rešitve, ki jih bi jih lahko realiziralo mesto, prebivalci ali drugi deležniki.