ZELENI IZZIVI PODJETIJ 

BTC 


Družba BTC načrtuje in uresničuje trajnostne projekte, pri katerih je poudarek na okoljski in družbeni odgovornosti z vključevanjem segmentov digitalizacije in inoviranja. V okviru poslovne enote za trajnostni razvoj, poimenovane Misija: Zeleno, sledimo naslednjim misijam, ki zadevajo različne trajnostne segmente: 1. Energetska učinkovitost, 2. Trajnostna mobilnost, 3. Ravnanje z odpadki, 4. Ravnanje z vodo, 5. Varnost, 6. Družbena odgovornost in 7. Inovativnost.

PREDSTAVITEV IZZIVA>>

ELES 


Zaveze Evrope in odločitve evropske komisije o razogljičenju družbe v kateri živimo do leta 2050 sprejete v t.i. zelenem dogovoru (EU Green Deal) so postale tudi zaveze Slovenije. Družba ELES postaja v zadnjih letih ambasador inovativnih rešitev za ogljično nevtralnost v energetiki in transportu pri nas, ki se udejanjajo preko različnih projektov doma in v Evropi (https://www.eles.si/mednarodni-projekti).


PREDSTAVITEV IZZIVA>>

 

LUMAR HIŠE

Podjetje Lumar IG, ki je vodilni slovenski proizvajalec skoraj nič-energijskih montažnih zgradb, je s svojimi inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami prisoten v Sloveniji in tujini. So vodilni promotor in integrator na področju trajnostne gradnje, ki razvija in povezuje različne panoge in tehnologije. Na ta način v zadnjih petnajstih letih ustvarjajo trende montažne in trajnostne gradnje, tako zasebnih kot javnih objektov. 
 

 

MIK CELJE 


Podjetje MIK Celje se zaveda pomena trajnostnega razvoja, saj je gradbeni sektor odgovoren za nekje 40 % celotne porabe primarne energije. Na vseh področjih zaradi tega stremimo k zmanjšanju energije, obenem pa si želimo ustrezno bivalno okolje. Podjetja morajo skrbeti za zdravje in dobro počutje svojih zaposlenih. Ustrezna delovna mesta posledično pomenijo višjo ekonomsko rast in zadovoljstvo zaposlenih. Podjetja morajo slediti pravilnikom in regulativam o zagotavljanju zdravja na delovnem mestu, ter smernicam rabe energije v stavbi.
 


NLB 


Okoljska in družbena trajnost sta pomemben del poslanstva NLB Skupine. Trajnost želimo preplesti v celotno naše poslovanje. Z različnimi oblikami financiranja želimo pomagati podjetjem pri implementaciji trajnostnih ukrepov in razvoju dolgoročnih rešitev.

PREDSTAVITEV IZZIVA>>
 

PLASTIKA SKAZA


V podjetju Skaza delujemo po načelih trajnostnega razvoja. Z jasno vizijo, ki jo imamo in se odraža v razvoju inovativnih izdelkov, povezujemo ljudi z naravo. Poganjajo nas vrednote, ki so vir odgovornega izpolnjevanja danih obljub, visokih ciljev za doseganje pričakovanj kupcev, poguma pri iskanju navdihujočih rešitev in trajnostne naravnanosti, ki jo dokazujemo s spoštovanjem naravnih virov. V Skazi ustvarjamo izdelke, ki so del krožnega gospodarjenja, brez odpadkov. Oblikujemo sodobne, inovativne rešitve iz bio in razgradljivih materialov. Inovativnost usmerjamo v rešitve, prijazne do ljudi, do skupnosti in do narave. Svoje uspehe povezujemo z družbeno odgovornimi projekti.

PREDSTAVITEV IZZIVA>>
 

PIVOVARNA LAŠKO UNION


Trajnostno poslovanje pomeni odgovorno poslovanje, ki vključuje ekonomsko, okoljsko in družbeno dimenzijo, in kot takšno presega zgolj ustvarjanje dobička. V Pivovarni Laško Union si prizadevamo pozitivno vplivati na okolje, v katerem poslujemo, zato je trajnost nepogrešljiv del naše poslovne strategije. Doseganje resničnih in dolgoročnih sprememb je mogoče le s skupnimi prizadevanji vseh naših zaposlenih, naših partnerjev in dobaviteljev, vladnih in nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.   


PREDSTAVITEV IZZIVA>>
 

RESALTA


Resalta je eno od vodilnih neodvisnih podjetij na področju energetskih storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV Evrope. Zagotavljamo inovativne, tehnološko napredne in zanesljive energetske rešitve za vse projekte, ki močno izboljšujejo energetsko učinkovitost, okoljski odtis in poslovno konkurenčnost naših naročnikov, zato sta trajnost in zmanjšanje izpustov CO2  ključna elementa Resaltinega poslanstva. 


PREDSTAVITEV IZZIVA>>

BTC IZZIV


Ena izmed ključnih strategij družbe BTC je zagotavljanje varnega, urejenega in zelenega mesta BTC City z glavnim ciljem dobrobiti obiskovalcev, zato predlagamo, da rešitve vključujejo tako infrastrukturne (prostor) kot tudi programske (vsebine) rešitve z upoštevanjem in vključevanjem inovativnih pristopov k okoljskim in družbenim izzivom današnjega časa.

Aktualne izzivi, ki jih predlagamo, zajemajo področja: trajnostne mobilnosti, usmeritve v krožno gospodarstvo, segrevanje ozračja v mestih, področja trajnostnega sodelovanja z IKEO.

Predlogi / tematike za delo:

Trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost čedalje bolj postaja pomemben izziv za mesta, saj zahteva vpogled v različne segmente, ki se te usmeritve dotikajo in vključujejo področja avtomobilske industrije, infrastrukture, demografije, prometne kulture, kulture in življenjskega sloga ljudi. V družbi BTC posvečamo pozornost zmanjševanju vplivov prometa na okolje, skrbi za večjo pretočnost prometa in varnosti za vse udeležence v prometu. Uresničeni projekti na to temo so opisani v priloženem Trajnostnem poročilu 2018.

Izziv: Inovativne rešitve in projekti v smeri trajnostne mobilnosti (e-mobilnost, alternative …).

Krožno gospodarstvo

Usmeritev v krožno gospodarstvo ostaja še vedno eden izmed pomembnejših trajnostnih ciljev, ki ga družba BTC uresničuje z izvedbo projektov, ki dajejo poudarek uporabi reciklirnih materialov, zbiranju in ločevanju čim večjega deleža sekundarnih surovin za ponovno uporabo in ozaveščanjem o doslednem ločevanju odpadkov svojih deležnikov (zaposlenih, poslovnih partnerjev in obiskovalcev).

Izziv: Inovativne rešitve vključevanja družbe BTC v krožno gospodarstvo.

Segrevanje ozračja v mestih

Vse bolj pomemben vidik, ki ga družba BTC upošteva pri načrtovanju infrastrukturnih investicij, je segrevanje ozračja v mestih, kjer je, v primerjavi z okolico, temperatura zraka višja. Posledice se lahko kažejo v pregrevanju in v tako imenovanem pojavu toplotnega otoka, kar vpliva na slabšo kakovost bivanja. Zgradbe, ulice, parkirišča ter parki vplivajo na mikroklimo mesta, prav tako pa tudi velikost stavb in gostota njihove pozidave. Zelene površine na drugi strani znižujejo temperaturo, ohranjajo vlažnost, senčijo in čistijo ozračje v mestih. Z načrtovanjem trajnostnih oziroma »zelenih« investicij v prostoru spreminjamo tudi njegovo mikroklimo.
 
Izziv: Inovativne in zelene rešitve, povezane z zniževanjem izpustov CO2 ter segrevanjem območja.

Sodelovanje z IKEO na področju trajnostnega razvoja

V jeseni vrata odpre IKEA, ki meji na BTC City. IKEA je odgovorna družba, ki uresničuje strategijo trajnostnega razvoja, tako kot družba BTC. Ker si z IKEO delimo vrednote s področja okoljske in družbene odgovornosti, se na tem področju kažejo velike priložnosti za sodelovanje.

Izziv: Trajnostna in inovativna področja in projekti za uspešno sodelovanje z IKEO na področju trajnostnega razvoja.
 

ELES IZZIV


V okviru hekatona želi ELES prestopiti območje elektroenergetike in povezati elektroenergetski sektor s sektorjem ogrevanja in hlajenja (angl. Sector Coupling) ter poiskati možne rešitve za zmanjšanje ogljičnega odtisa tako, da bo možno hraniti presežke proizvedene električne energije iz OVE v zalogovnikih toplote (električnih kotlih) in kasneje s toploto ogrevati končne odjemalce, ko bo to potrebno in na ta način posredno zmanjšati odjem električne energije v zimskem obdobju potreben za ogrevanje in poletnem obdobju potreben za hlajenje. Angleško se temu področju reče Power to Heat (P2H). Poleg tega želimo poiskati inovativne vire financiranja takšnih rešitev, zato je zelo pomembno, da imajo le te pozitivne ekonomske učinke oziroma upravičujejo investicije, ki so zelo velike.

Tekmovalci naj raziščejo koliko električne energije se porabi za ogrevanje v Sloveniji in Evropi. Ideja je, da preiščejo rešitve shranjevanja toplote preko električnih kotlov. Ko so presežki električne energije iz OVE se električni kotli grejejo in so sposobni ohranjati segret medij tedne in mesece ter preko sistemov daljinskega ogrevanja dostavljati toploto končnim odjemalcem, ki na ta način ne bodo rabili porabljati električne energije za ogrevanje in hlajenje.
 
Izziv: povečanje fleksibilnosti elektroenergetskemu sistemu s povezavo sektorja ogrevanja oziroma toplote.

Tekmovalci naj raziščejo možnost vzpostavitve in dizajn platforme za množično financiranje (crowdfunding) rešitev v energetiki. Idealno je, če združite zgornjo idejo rešitve, postavite poslovni model in ga prikažete kot možnost financiranja preko platforme. Upoštevati morate in preučiti, zanesljivost naložbe, ROI investicij v energetiki, nepoznavanje energetike v družbi, pomen marketinga. Izkoristite lahko vedno večjo ozaveščenost družbe k brezogljičnosti, trende trajnostno naravnane sodobne družbe, etc.
Izziv: poiskati pametne načine za financiranje rešitev v energetiki.

Koristne povezave:
https://www.researchgate.net
https://en.wikipedia.org
https://www.50hertz.com
https://reader.elsevier.com
https://www.energy4impact.org
http://www.crowdfundres.eu

MIK CELJE IZZIV


Naziv izziva: SMART transformacija podjetja kot orodje zagotavljanja idealnih pogojev udobja na delovnem mestu in nižanja ogljičnega odtisa

Naše podjetje sledi naslednjim trajnostnim smernicam:
3 – good health and well-being
8 – decent work and economic growth
11 – sustainable cities and communities
13 – climate action

Predlogi / tematike za delo:

3 – good health and well-being

Parametri udobja bivanja v pisarnah so sledeči: ustrezna kvaliteta in temperatura notranjega zraka, ustrezna vlažnost, zadostna količina naravne in umetne svetlobe. Eden ključnih faktorjev v pisarnah je ustrezno prezračevanje. Kljub ustrezni velikosti pisarn se moramo zavedati, da se v redkokateri pisarni nahaja samo ena oseba, temveč jih je po navadi več. Znotraj delovnega časa je neizvedljivo skrbeti za ustrezno zračenje prostorov, zato je v pisarnah težko prezračevati naravno. Rešitev se kaže v prezračevalnem sistemu, ki vzdržuje kvaliteto notranjega okolja brez nižanja temperatur v pisarni in ustvarjanja prepiha. Za ustrezno osvetlitev pisarn se ponujajo pametni sistemi razsvetljav, ki lahko zaznajo, koliko oseb se v pisarni nahaja in na kateri poziciji.
 
Izziv: Inovativne rešitve na področju načrtovanja pisarn, ki bodo SMART in ustrezne za zaposlene, ter rezultirale v boljšem počutju in optimizirani porabi energije na delovnem mestu.

8 Decent work and economic growth

Točka 3 je povezana s točko 8. Cilj je, da se ob dobrem počutju zaposlenih v ustreznih pisarnah zmanjša število obolenj. S tem se dvigne raven dobrega počutja in se zmanjšajo bolniške. To pa doprinese podjetju ekonomsko rast.
 
Izziv: Inovativne rešitve na področju zagotavljanja ustreznega delovnega mesta, ki vpliva na ekonomsko rast podjetja.

11 Sustainable cities and communities

Izkoristiti želimo moderne tehnologije, pametne produkte, ter se preobraziti v pametna podjetja/industrije/mesta, ki bodo s pomočjo digitalne preobrazbe zagotavljala nadzor nad dejavniki ugodja bivanja, ter delovanje vseh sistemov koordinirala skladno z idealnimi parametri ugodja bivanja. Podjetja in skupnost naj v tem vidijo dodano vrednost in korist, zato naj rešitev vključuje način, kako bo na subtilen način vsak posameznik doprinesel k skupnemu cilju, tudi, če je to skozi »ocenjevanje« podjetij, mest, pri čemer naj se tistim z dobrimi rezultati zelene digitalne transformacije pripišejo bonitete, od katerih imajo korist vsi deležniki preobrazbe.

Izziv: Inovativne rešitve na področju trajnostnega razvoja mest in celotne skupnosti preko zelene digitalne transformacije

13 climate action

Rešitev izziva SMART transformacija podjetja kot orodje zagotavljanja idealnih pogojev udobja na delovnem mestu in nižanja ogljičnega odtisa naj vodi h končnemu cilju zagotavljanja optimalne porabe energije v podjetjih, ki bodo na dolgi rok vodile tudi k optimiziranju porabe energije v gospodinjstvih. Rešitev izziva naj bo optimalna iz vseh vidikov, ne zgolj iz enega.

Izziv: Inovativne rešitve za zagotavljanje transformacije podjetja naj bodo koherentne v vseh področjih SGD, ter naj vodijo k skupnemu cilju zagotavljanja minimalnih količin onesnaženja in poseganja v okolje.

NLB IZZIV


Izziv: Pripraviti okvir kreditiranja podjetnikov za trajnostne investicije

Pogoji trajnostnega kredita:
  • za mikro in mala podjetja s sedežem v Sloveniji, ki jih zanimajo trajnostne investicije;
  • izpolnjuje zahteve EBRD in hkrati MIGA exclusion liste in EBRD E&s Commitments, konkretno Performance standards 2, 4 in 9 (podrobnosti so predstavljene na spletu);
  • naslavlja vsaj dva izmed ciljev UN SDGs.

Končni izdelek je ocena potenciala kredita, definicija namena, potrebna dokumentacija in podlaga za trženje.

PLASTIKA SKAZA IZZIV


Kot celotna industrija in družba moramo pospešiti prehod v krožno gospodarstvo. To pomeni, da se moramo osredotočati na ponovno uporabo in recikliranje plastičnih izdelkov, povečati uporabo reciklirane plastike, v čim večji meri umakniti plastične izdelke za enkratno uporabo ter embalažo za enkratno uporabo nadomestiti s trajnostnimi alternativami. V EU so možnosti za recikliranje plastičnih odpadkov večinoma neizkoriščene. Ponovna uporaba in recikliranje izrabljene plastike sta zelo omejena, zlasti v primerjavi z drugimi materiali, npr. papirjem, steklom in kovinami.

Aktualni izzivi, ki jih predlagamo, zajemajo področja krožnega gospodarstva s poudarkom na ločevanju in recikliranju plastike ter aktivno vzgajanje otrok na temo pravilnega ravnanja s plastiko od zgodnjega otroštva naprej.
Pri reševanju izzivov naj vas vodijo pogum in zaveza prihodnjim generacijam, da jim zapustimo lepši, čistejši in bolj zdrav planet.

Tematike za delo:
 
Učinkovito zbiranje in ločevanje plastike pri končnih uporabnikih in zagotavljanje predelave vseh vrst plastike

Prvi izziv, na katerega naletimo v naši državi, je različno zbiranje oziroma ločevanje odpadne plastične embalaže. Skoraj vsaka regija v Sloveniji ima drugačen režim. Posledično se zaradi neenotnega zbiranja in ločevanja plastičnih odpadkov dogaja, da večina zbrane odpadne plastike ne gre na predelavo oziroma recikliranje, ampak na sežig, kar ima zelo negativen vpliv na okolje. Pri recikliranju odpadne plastike namreč naletimo na težave zaradi različne kakovosti plastike, prav tako tudi zaradi različne vrste plastike, ki je ne smemo mešati med seboj, nadalje zaradi različnih barvnih odtenkov in nenazadnje zaradi degradacije plastike. Plastični odpadki z različnimi primesmi ter umazanijami tako niso primerni za recikliranje, medtem ko si naše podjetje prizadeva uporabiti reciklirano plastiko kot surovino, iz katere bi razvili novo življenje, nov izdelek.

Izziv: Rešitev pravilnega in poenotenega zbiranja oziroma ločevanja plastičnih odpadkov z namenom ustvarjanja recikliranih surovin za novo življenje.

-    Aktivno vzgajanje otrok na temo pravilnega ravnanja s plastiko preko igrifikacije

Navade najlažje spreminjamo pri otrocih. Pri tem bi želeli poudariti škodljivosti plastike za enkratno uporabo, hkrati pa osveščati o obstoju plastike, izdelane iz eko materialov ali reciklatov. Otroci morajo osvajati prave vrednote, ki so potrebne za ohranjanje planeta in se učili različnih pristopov, kako pustiti čim manjši ekološki odtis in skrbeti za naš planet.
 
Izziv: Priprava programa, ki bo namenjen vsem otrokom po Sloveniji (kasneje tudi širše) in bo združeval najrazličnejše aktivnosti, s katerimi bodo prispevali k lepšemu in čistejšemu planetu.

PIVOVARNA LAŠKO UNION IZZIV


Odločeni smo prispevati k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG) do leta 2030. Naša ključna področja delovanja so vezana na konkretno zastavljene cilje, z doseganjem le teh, pa si prizadevamo za pomemben in transparenten doprinos k uresničevanju globalnih trajnostnih ciljev za zaščito planeta, zagotavljanje blaginje in odpravo revščine.

Družba HEINEKEN, katere del je tudi Pivovarna Laško Union, si je že zastavila strategijo do leta 2030 na področju vode ter podnebnih sprememb, hkrati pa smo v procesu razvoja strategije in ciljev po letu 2020 tudi za ostala ključna področja, s poudarkom tako na okoljski in družbeni odgovornosti.
Za trajnostne spremembe na bolje je pomembno sodelovanje in povezovanje, zato si na tokratnem HEKATONU-u GREENVIZIJA v smeri okoljske in družbene odgovornosti želimo:

1.    Soustvarjanje trajnostnega razvoja
SDG 1-17 - slišati glas naših potrošnikov

Izziv: Katera so po vašem mnenju tista ključna področja, ki na vas kot potrošnika vplivajo, in bi jih Pivovarna Laško Union morala nasloviti pri razvoju trajnostne strategije do leta 2030?

2.    Odgovorno pitje med mladimi
SDG 3 in 12 - povratne informacije in razmišljanja mladih glede odgovornega pitja

Izziv: Kako doseči, da bi izbira 0.0 alkohola postala bolj sprejemljivi spremljevalec družabnosti med mladimi?

3.    Vključenost in raznolikost
SDG 5 - sodelovanja mladih v prizadevanjih na področju vključenosti in raznolikosti, ki podpirajo Enakost spolov, 5. cilj trajnostnega razvoja ZN, ter predstavljajo ključni doprinos k oblikovanju trajnostnih rešitev. 

Izziv: Kje, v kakšnem partnerstvu ali aktivaciji vidite moč blagovne znamke Union, da bi lahko doprinesla k večji ozaveščenosti in razumevanju, zakaj in kako pomembni so vključenost, različnost in enakosti?

4.    Trajnostna embalaža
SDG 6, 7 in 13 – pri izboru embalaže sledimo trendom uporabe tistih materialov, ki zagotavljajo najvišji standard kakovosti in so okolju prijaznejši. Za učinkovito krožno gospodarstvo je ključen pozitivni snovni krog, usmerjen v ponovno uporabo embalaže, z vključevanjem koncepta »zaprtja snovne zanke«. 
Izziv: Katere rešitve prepoznate na področju uporabe trajnostnih embalažnih materialov in kaj bi po vašem mnenju potrošnika vzpodbudilo k nakupu bolj trajnostnih izdelkov?
 

LUMAR IZZIV


V podjetju Lumar so se lotili številnih pionirskih oz. pilotnih projektov, kot so: prva pasivna hiša zgrajena leta 2007, prvi vrtec v pasivni tehnologiji v Sloveniji leta 2008, prva plus energijska hiša leta 2009, prva aktivna hiša za poskusno bivanje leta 2013, od leta 2017 vse hiše ponujajo samo še kot skoraj nič-energijske hiše z vgrajenim prezračevalnim sistemom ter prva certificirana slovenska hiša s certifikatom Active House v letu 2019. Njihovo inovativnost in razvojno naravnanost so prepoznale tudi številne multinacionalke (Saint-Gobain, BMW, Velux, …), ki v njih vidijo »start up« in podjetje z visokim socialnim kapitalom, ki ga sami v lokalnem okolju toliko ne premorejo. Omenjeno jim omogoča hiter razvoj, testiranje in preverjanje na trgu. Skupaj s partnerji vplivajo na kakovost bivanja ter pomagajo pri osveščanju ljudi glede trajnostne in okolju prijazne gradnje.

S pomočjo pionirskih projektov, znanjem in izkušnjami so danes prišli do standardnih produktov in energetskih rešitev, ki celostno obravnavajo trajnostno bivanje, torej upoštevajo ključne kriterije trajnostne gradnje;  bivanjsko ugodje, energetsko učinkovitost in vplive na okolje. Te rešitve na trgu ponujajo v okviru koncepta Lumar Zero Emission Living®.

Koncept Lumar Zero Emission Living® in razvoj produktov ter energetskih rešitev v okviru koncepta je ena izmed njihovih ključnih razvojnih usmeritev za prihodnje. Predlagamo, da rešitve vključujejo iskanje predlogov v okviru enega izmed spodnjih izzivov:

1. Lumar Zero Emission living® 

Svojo pozornost usmerjamo v razvoj in implementacijo rešitev za življenje brez emisij. Rešitev, ki na celovit in holističen način obravnavajo vse vidike, ki vplivajo na naše bivanje – od zvoka, zraka, temperature, dnevne svetlobe, stroškov delovanja objekta v celotnem življenjskem ciklu, izrabe obnovljivih virov energije. Pri tem pa bivanje ne razumemo ozko in ga ne povezujemo zgolj s hišo. Zato v koncept želimo smiselno vključevati tudi vse druge dejavnike, ki vplivajo na nas in naše okolje - trajnostna mobilnost (BMW), samooskrba s hrano, ravnanje z odpadki in drugimi viri … .
 
Izziv: Inovativne rešitve razvoja produkta in energetskih rešitev v okviru filozofije Lumar Zero Emission living® (nadaljnji razvoj posameznih področij - arhitektura, mobilnost, energetska učinkovitost, zero waste, samooskrba s hrano, predlogi morebitnih partnerskih povezav in razvojnih partnerjev…).

2. Promocija sodobne trajnostne gradnje 

Zanimanje za skoraj nič-energijske montažne hiše se pri nas povečuje, saj se ljudje vse bolj ozaveščeni in se zavedajo pomena, kakovostne, trajnostne in učinkovite gradnje. Kljub temu se soočamo z dejstvom, da se na trgu pojavlja več kot 60 ponudnikov, ki vsak po svoje išče priložnosti za rast in razvoj.
 
Izziv: Najti nove in inovativne kanale ter pristope pri promociji oz. komunikaciji sodobne trajnostne gradnje, ki bodo vplivali na razlikovalne prednosti podjetja, produktov in posledično na zavedanje o kakovostni montažni gradnji. 


 
 

RESALTA IZZIVZato nagovarjamo predvsem mlade, naj nam pomagajo pri iskanju novih priložnosti, tehnologij in inovacij, s katerimi skrbimo za okolje, ustvarjajo prihranke in povečujejo delež zelene energije v javnem in poslovnem sektorju. Le tako nam bo vsem skupaj uspelo zgraditi bolj zelen in boljši jutri.
Resalta bo prispevala v prehodu na večjo energetsko učinkovitost in večjo trajnost z razvojem in implementacijo projektov na osnovi obnovljivih virov energije, poleg tega pa še z izboljšavami energetske učinkovitosti tako v zasebnem in javnem sektorju. Le tako bo lahko Slovenija dosegla zastavljene cilje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.
Zato podajamo naslednja tri področja raziskovanja, na katerih se bodo gradile ključne rešitve za podporo tem ciljem: 

OVE- obnovljivi viri energije
Poleg rešitev za energetsko učinkovitost je v zadnjih letih postal pomemben in čedalje večji del našega delovanja tudi razvoj projektov z uporabo obnovljivih virov energije. Razširili smo svoj portfelj, ki po novem vključuje različne vire obnovljive energije, ki so na trgih, na katerih poslujemo, še vedno premalo izkoriščeni. Vse to s ciljem povečanja deleža čiste energije in večje skrbi za okolje. 
Sončne elektrarne bodo do leta 2050 prispevale kar 25 % delež celotne proizvodnje električne energije in bodo ključni deležniki v procesu elektrifikacije družbe, poleg tega pa državam omogočile doseganje zastavljenih ciljev deleža obnovljivih virov energije v celotni oskrbi z energijo.

Izziv: na kakšnem način se lahko implementirajo sončne elektrarne, da bi njihov življenjski cikel imel čim manj vpliva na okolje? To vključuje celoten proces od proizvodnje materialov, postavitve sončne elektrarne, optimiziranje njihovega učinka, reciklažnega procesa materialov ob koncu uporabe in zmanjšanju emisij povezanih z proizvodnjo, logistiko in postavitvijo sončnih elektrarn. 

Zeleno (krožno) gospodarstvo

Ena izmed naših ključnih prednosti je tudi tehnološka nevtralnost, saj nismo odvisni od posameznega proizvajalca opreme, našim naročnikom pa tako vedno zagotavljamo najboljše možne rešitve za posamezen projekt. Vendar pa se ravno zaradi tega srečujemo z velikim številom dobaviteljev in njihovih izdelkov. Zeleno (krožno) gospodarstvo je sistem, pri katerem se biološki materiali vračajo v naravne ekosisteme, nerazgradljivi materiali pa se ponovno vračajo preko obnove, recikliranja itd.
 
Izziv: katere standarde in procese lahko Resalta vpelje v svoje delovanje pri izbiri dobaviteljev opreme in partnerjev, da bodo le ti izbrani in zavezani k zelenemu poslovanju in posledično nižjemu ogljičnemu odtisu?


Inovativni poslovni modeli

Resalta svojim naročnikom nudi širok razpon rešitev tako na področju obnovljivih virov energije, kot tudi na področju izboljšanja energetske učinkovitosti. Poleg tega našim naročnikom ponujamo različne poslovne modele, kot so ESCO, PPA in javno-zasebna partnerstva. Področja tehnologij, ki jih pokrivamo, vključujejo fotovoltaiko, kogeneracijska postrojenja, ultrafiltracijske naprave, toplotne črpalke, biomasne kotlovnice, kotlovnice na zemeljski plin, idr.  
 
Izziv: na podlagi prosto izbranega primera iz gospodarstva (priporočamo primere iz industrije ali turizma in gostinstva), pripravite projekt izboljšanja obstoječega stanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja ogljičnega odtisa, ki bo vključujeval razpoložljive tehnološke rešitve za zmanjšanje energetske porabe in stroškov naročnika in predloge poslovnih modelov za njihovo izvedbo.