Trajnost ni cilj, ki ga dosežeš. Je pot, ki jo hodiš.
05 / 07 / 2024
Zeleni pogovor
Zeleni pogovor s predsednikom uprave Triglav Skladi Benjaminom Jošarjem. Z njim smo govorili o vlogi finančne industrije na poti zelenega prehoda družbe, trajnostni transformaciji podjetja in prednostih investiranja v trajnostne naložbene sklade.
Trajnostna strategija, ki ste jo sprejeli v podjetju, narekuje korake, ki vodijo transformacijo podjetja v trajnostnega upravljalca premoženja. Zakaj in kako ste se lotili trajnostnih prizadevanj?

Triglav Skladi smo v prihodnost usmerjena družba, sledimo sodobnim trendom in se trudimo svojim strankam, poslovnim partnerjem, zaposlenim in širšemu okolju ponuditi najboljše naložbene rešitve. Naš cilj je upravičiti vlogo vodilnega upravljavca, ki aktivno osvešča trg o pomenu investiranja in prednostih preudarnega plemenitenja premoženja.

Trajnostno investiranje in celostna trajnostna strategija sta za našo družbo ključni odziv na nove naložbene trende, zakonodajne spremembe, ki vse bolj vključujejo trajnostne vidike, naraščajoče povpraševanje deležnikov in družbene spremembe, ki zahtevajo odziv vseh nas. Zavedamo se odgovornosti, da finančne institucije, kot je naša, alocirajo finančna sredstva in s tem odločajo, kateri projekti se bodo izvajali in kateri ne. Naša trajnostna prizadevanja so zato tesno povezana s širšo odgovornostjo, ki izhaja iz našega poslanstva. 

Za nas je trajnost poslovna nujnost, saj je investiranje proces, ki temelji na pogledu v prihodnost. Verjamemo, da podjetja, ki ne razmišljajo trajnostno, ne naslavljajo vseh tveganj pri svojem poslovanju. Tista, ki poslujejo trajnostno in imajo trajnostni način razmišljanja, so dolgoročno perspektivnejša. Trajnost je tudi trend časa, v katerem živimo, in če se vsi akterji obnašamo bolj trajnostno, lahko omogočimo prijaznejšo prihodnost širši družbi. 

Naše prizadevanje je postati resnično trajnostni upravljalec premoženja. Nismo se odločili, da bomo spoštovali zgolj minimalne zakonske zahteve, ampak smo trajnost postavili za našo osrednjo strateško usmeritev. V investicijski proces smo integrirali vse tri ključne gradnike trajnostnega poslovanja – okolje, družbo in upravljanje. Naš pristop k trajnostnemu oz. odgovornemu investiranju nam omogoča, da ne le sledimo zakonodajnim zahtevam, ampak boljše ocenjujemo tveganje naložb, v katere investiramo. Verjamemo, da tak način dolgoročno prinaša koristi našim vlagateljem, hkrati pa tudi aktivno prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti za vse naše deležnike. 

Kako se je razvijala vaša trajnostna pot? Katere ukrepe ste na poti trajnosti že sprejeli?

Ko smo v družbi razpravljali o naši trajnostni strategiji, smo imeli na voljo več možnosti. Lahko bi sprejeli manjše, postopne ukrepe, oziroma še teh ne, ali pa zastavili ambiciozno strategijo. Odločili smo se za slednjo in se zavezali, da postanemo trajnostni upravljalec premoženja naših strank. 
Od prvih korakov na poti trajnosti do danes smo naredili številne konkretne premike. Trajnost uvajamo v vse procese in vsa področja našega delovanja. Da bi lahko profesionalno, trajnostno in odgovorno upravljali premoženje, smo veliko investirali v razvoj naših kompetenc. S tem smo zagotovili, da lahko prepoznamo trajnostne prakse v investicijskih priložnostih in dosledno sledimo naši viziji preobrazbe v trajnostnega upravljalca premoženja. 

Po izgradnji kompetenc, izvedbi različnih izobraževanj in pridobitvi potrebnih certifikatov smo začeli razvijati našo investicijsko filozofijo in politiko. Pričakujemo, da bomo prilagajanje celotne palete produktov zaključili v naslednjih mesecih. 

Drugi del naših trajnostnih prizadevanj se nanaša na  interne procese, organizacijo in vodenje. Če želimo vlagati v podjetja, ki delujejo odgovorno in pri katerih je trajnostna usmeritev prioriteta,  moramo te vrednote udejanjati tudi sami. Težko je zahtevati od drugih, kar sami ne prakticiramo, zato s tem gradimo tudi svojo verodostojnost. 

Trajnost vpeljujemo v vsa področja delovanja podjetja. Vsako področje in vsak zaposleni ima svoje trajnostne cilje. Nagrajevanje zaposlenih je delno vezano na doseganje konkretnih trajnostnih ciljev.  Trudimo se, da bi vsak zaposleni razumel in živel trajnost ter na tak ali drugačen način aktivno prispeval k trajnostnemu delovanju podjetja.  

Naša trajnostna strategija temelji na celostnem pristopu, ki vključuje nenehno izobraževanje, prilagajanje procesov in razvoj trajnostnih produktov. Verjamemo, da bomo s tem postali vodilni trajnostni upravljalec premoženja in s svojim delovanjem pozitivno vplivali na širšo družbo ter okolje.

Se je krepitev trajnostnih investicijskih priložnosti in trajnostnega portfelja razvijala sočasno z vašo trajnostno transformacijo podjetja? 

Priznati moram, da smo sprva začeli s produktom. To je bila res postopna pot učenja. Ko smo začeli, nismo natančno vedeli, kaj trajnost v kontekstu naložbenega procesa zares pomeni. Bili pa smo samozavestni in ob postavljanju strategije smo predvideli, da najprej razvijemo poseben sklad s trajnostnimi značilnostmi. In smo ga razvili, smo se pa na tej poti tudi ogromno naučili. Ugotovili smo, da je nam in tudi na splošno veliko stvari na področju trajnosti še nejasnih. Prav znanje, pridobljeno v tem prvem koraku, nam je pomagalo, da smo jasneje oblikovali celotno vizijo in načrt transformacije podjetja ter začeli z izobraževanji ter gradnjo kompetenc. 
Prešli smo v fazo, v kateri smo še danes -  imamo precej konkretnega znanja, a hkrati dobro vemo, česa še ne vemo. Zavedamo se, da se trajnost kot področje zelo hitro razvija, z njim pa se razvijamo in rastemo tudi mi.  

Triglav Skladi zagotovo nismo več enaki, kot smo bili dve ali tri leta nazaj. Naše razmišljanje in delovanje sta povsem drugačna. Imamo še veliko načrtov, veliko se moramo še naučiti in pridobiti dodatne kompetence, da bomo lahko uspešno peljali zgodbo naprej tudi v prihodnjih letih. Delujemo v globalnem okolju, polnem izzivov, kar nas spodbuja k nenehnemu prilagajanju in izboljševanju. 

Na trajnostni poti, ki ste jo v Triglav Skladih že prehodili – katero je bilo največje spoznanje, ki ste ga doživeli kot družba?  

Predvsem smo postali veliko bolj pozorni na detajle in na njihovo razumevanje, saj v celotnem mozaiku našega trajnostnega upravljanja in delovanja igrajo res pomembno vlogo. Naučili smo se, da je lepo biti ambiciozen, vendar je pomembno tudi, da smo ambiciozni skupaj z okoljem, v katerem delujemo, in da ne preskakujemo razvojnih faz. 

Največje spoznanje je bilo zagotovo to, da je trajnost pot. Je nekaj, kar se nenehno razvija in z njo se moramo razvijati tudi mi. Ni cilj, ki ga dosežeš, temveč pot, ki jo hodiš. 
V tem oziru se mi zdi pomembno tudi, da v procesu in hitro spreminjajočem se toku ne čakamo. Težko si v tako volatilnem svetu tudi rečemo, kje točno bomo čez tri leta. Res je, da določimo smer in prioriteto, oblikujemo predstavo, kaj želimo doseči, vendar ne moremo določiti poti do potankosti. 
 

"Nisem si predstavljal, da bo pot implementacije trajnostne strategije tako zanimiva, kot dejansko je. Predvsem pa, da bo dodatno motivirala tudi posameznike. Da delajo za nekaj, kar ima pomen. Da delajo iz prepričanja in ne zgolj zaradi delovne obveznosti. To je zame pomembna vodstvena izkušnja in spoznanje. Druga, bolj osebna izkušnja je, da se na področju trajnosti res potrjuje rek, da se kot posamezniki nenehno in celo življenje učimo". Kako pretresate nove investicijske priložnosti – na podlagi katerih kriterijev se odločate za nova podjetja ali trge? Ter kako se trajnostni vzajemni skladi razlikujejo od klasičnih skladov, s katerimi upravljate?

V okviru naše trajnostne preobrazbe smo sprejeli novo investicijsko politiko in filozofijo, ki predstavlja temelj našega celotnega procesa upravljanja premoženja in temelji na štirih stebrih.

Prvi je odgovornost. Odgovornost do strank, vlagateljev, širšega okolja in do vseh deležnikov. Drugi temelj je dolgoročna usmerjenost. Trajnost je neločljivo povezana z našim osnovnim poslanstvom, torej upravljanjem premoženja. Verjamemo, da vrednost naložb temelji na dolgoročni uspešnosti poslovanja podjetij in trajnost zato vidimo kot logično izbiro vsakega profesionalnega upravljavca premoženja. Tretji element je aktivnost. Aktivno iščemo nove investicijske priložnosti, kar je ključno za naš uspeh. Četrti pomemben gradnik naše investicijske filozofije pa je iskanje rasti. V naših naložbah vedno stremimo k temu, da imajo potencial rasti. 

Pomembno nam je, da v investicijski proces integriramo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike. Postavili smo jasne kriterije, ki jih podjetja morajo izpolnjevati, da jih vključimo v naš investicijski portfelj. Na področju okoljskih dejavnikov ocenjujemo, kaj počnejo glede izpustov toplogrednih plinov. Pri družbenem vidiku preverjamo, ali spoštujejo človekove pravice. Posebno pozornost posvečamo tudi dobremu korporativnemu upravljanju. Na ta način preprečujemo zeleno zavajanje in našim vlagateljem zagotavljamo, da upravljamo tako kot obljubljamo. 

Glede razlik med skladi, v okviru Evropske unije obstajajo tri skupine skladov oziroma finančnih instrumentov. Prva skupina so skladi, ki trajnostnih dejavnikov ne upoštevajo. V drugo skupino skladov sodijo tisti, ki upoštevajo trajnostne dejavnike. V tretjo pa so vključeni skladi s pozitivnim vplivom, ki poleg cilja donosnosti zasledujejo še zelo konkreten trajnostni cilj, na primer zmanjšanje toplogrednih plinov pri določenem projektu ali zaposlitev delavcev iz nepriviligiranih družbenih skupin. Takšnih skladov v našem portfelju še nimamo, si jih pa želimo vzpostaviti v naslednjih letih. 

Pomembno je razumeti, da termin 'upoštevanje trajnostnih dejavnikov' omogoča široko interpretacijo. Zato priporočamo, da vsak vlagatelj preveri, kaj ta termin pomeni pri posameznem upravljalcu premoženja. Mi smo to jasno definirali, ker želimo biti transparentni in želimo, da naši vlagatelji točno vedo, kako upravljamo njihovo premoženje. 

Pa se z zelenim zavajanjem soočate s strani podjetij, ki jih vključujete v investicijske portfelje?

Da, soočamo se z zelenim zavajanjem. Poznamo dve vrsti zelenega zavajanja. Pogosto gre za nenačrtno zavajanje, ko podjetja določenih zadev ne poznajo dovolj dobro in delujejo v dobri veri. Seveda pa se zgodi tudi, da nekatera podjetja trajnost uporabljajo zgolj za trženjske namene, želijo izkoristiti atraktivnost trajnosti za stranke, a ostanejo le na ravni oglaševanja, v praksi pa svojih obljub ne udejanijo.  

Opažamo, da je tovrstnega zavajanja vedno manj. Predvsem zato, ker se države trudijo zeleno zavajanje omejiti. Ker se na področju trajnosti vsi nenehno učimo, pogosto pride do nenačrtnega zavajanja. Se mi pa pri tem zdi zelo pomembno, da imamo transparentne procese, ki omogočajo, da vsi zainteresirani deležniki vidijo, kaj dejansko počnemo in če gre pri tem za napako. 

Kako pa vaše stranke navajate na bolj trajnostno izbiro? Obstaja zavedanje med strankami, kaj trajnostni portfelj je, ali morda na tem področju še opažate prostor za izobraževanje?

Soočamo  se predvsem z izzivom, kako strankam razumljivo pojasniti, kaj je sklad, ki upošteva trajnostne vidike in zakaj je v njih koristno investirati. Pri tem se moramo izogibati vsemu, kar bi lahko spominjalo na zeleno zavajanje. 

Samostojnega povpraševanja strank po trajnostno obarvanih skladih, vsaj v večjem obsegu, še nismo zaznali. Vendar, ko z naše strani pojasnimo prednosti in koristi odgovornega investiranja, se stranke rade odločijo za tovrstne naložbe. Razumejo, da je vrednost podjetij odvisna od uspešnega poslovanja na dolgi rok in da je trajnostna usmeritev zato ključna za dolgoročno uspešno poslovanje.

Kakšno vlogo po vašem mnenju igra finančna industrija na poti zelenega prehoda posamezne države ali družbe? 

Menim, da je vloga finančne industrije pri zelenem prehodu ključnega pomena. Finančne institucije delujejo kot posredniki, ki pridobivajo finančna sredstva od tistih, ki jih imajo ter jih usmerjajo tja, kjer so potrebna. Banke, na primer, odločajo, katera podjetja bodo kreditirana. Zavarovalnice odločajo, koga in kaj bodo zavarovale. Investicijske družbe pa odločajo, v katere vrednostne papirje in podjetja bodo investirale ter kateri projekti se bodo posledično izpeljali. Na ta način se določa prihodnost družbe. Če financiramo projekte, ki so trajnostno vzdržni, se zeleni prehod lahko zgodi. Se je pa potrebno zavedati, da je zeleni prehod zelo zahteven. Tako z vodstvenega kot družbenega vidika, saj spreminja načine, kako smo delali do sedaj. Vendar je nujno potreben. Brez zelenega prehoda bodo posledice globalnega ogrevanja tako velike, da bomo vsi živeli precej slabše.

Evropska unija je hitro in pametno ugotovila, da brez ustreznega regulatornega okolja zeleni prehod ne bo mogoč. Spremembe, ki jih tako podjetja kot celotna družba moramo narediti, da ohranimo naš življenjskih standard, so take, da jih brez državnega in meddržavnega regulatornega okvirja enostavno ne moremo narediti. Za vse to pa je potrebno odgovorno vodenje. 

Kako in na kakšen način aktivni ste na področju zagovorništva – oblikovanja podnebnih ukrepov (politik, predpisov, standardov, finančnih spodbud)? V katerih iniciativah in razvojnih projektih sodelujete?

Eden izmed ključnih delov naše trajnostne strategije sta izobraževanje in promocija trajnostnega delovanja v čim širši družbi. Na to gledamo kot na našo družbeno odgovornost. Z veseljem sodelujemo na različnih okroglih mizah, predavamo na fakultetah, konferencah in drugih dogodkih. Pomembno nam je, da čim širši krog ljudi – tako strokovna kot laična javnost – dobi vpogled v to, kaj trajnost v kontekstu upravljanja premoženja pomeni in zakaj je trajnost nujna, tako iz poslovnega kot družbenega vidika. Želimo biti mnenjski voditelj in nosilec razvoja trajnostne miselnosti v finančnem sektorju v našem okolju. 

Smo člani različnih združenj, organizacij in forumov. Pridružili smo se tudi Iniciativi Združenih narodov za principe odgovornega investiranja, saj nam je pomembno, da smo na tem področju ažurni in seznanjeni z novimi znanji ter idejami. V prihodnjih letih se želimo pridružiti tudi pobudi upravljalcev sredstev za neto ničelne emisije (The Net Zero Asset Managers initiative). 
Ključno je, da jasno komuniciramo, kaj počnemo, in da ustrezno informiramo vse relevantne deležnike. Hkrati Triglav Sklade peljemo v smer, da postanemo neto ničelni (net-zero) upravljalec premoženja, kar pomeni, da si prizadevamo postati finančni ponudnik brez negativnega vpliva na okolje. Naša vizija je postati vodilni primer trajnostnega upravljanja premoženja v regiji, ki ga odlikuje odgovorno in preudarno investiranje v prihodnost.

 
VSE NOVICE
zapri Na spletnih straneh cer-slo.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah.