Nova KBM: Skupina OTP si prizadeva postati vodilna v regiji na področju financiranja postopnega prehoda na nizkoogljično gospodarstvo
27 / 02 / 2024
Zeleni pogovor
Zeleni pogovor z Doro Barbaro Balog, direktorico Sektorja ESG, in Stefanom Spiroskim, svetovalcem uprave Nove KBM. Z njima smo se pogovarjali o zelenem financiranju, regulatornih okvirih na področju zelenega poročanja ter spremembah, ki se na področju ESG dogajajo v postopku združevanja s SKB v Novi KBM.


V Novi KBM ste sprejeli Strategijo ESG – kaj so ključni gradniki Strategije? Kakšni so cilji na področju podnebnih sprememb, zaposlenih in korporativnega upravljanja? Kakšne so temeljne razlike Strategije v primerjavi s prejšnjo?

ESG Strategijo Nove KBM sestavljajo trije poglavitni stebri: 
  • prizadevamo si za trajnostno, nizkoogljično okolje, tako z vidika lastnega poslovanja kot tudi z vidika dejavnosti, ki jih kot banka financiramo; 
  • svoje okolje si prizadevamo razvijati s spodbujanjem družbenih iniciativ, tako navzven, z vzpostavljanjem odnosov s strankami in lokalnimi skupnostmi, kot tudi znotraj družbe, s skrbjo za dobro počutje zaposlenih, izgradnjo primerne korporativne kulture ter zagotavljanjem enakih možnosti za vse zaposlene; 
  • Nova KBM je prav tako zavezana k delovanju v skladu z najvišjimi standardi korporativnega upravljanja in skladnosti poslovanja ter k objavi transparentnih razkritij.  
Trenutno poteka postopek združevanja s SKB banko, zato  smo pripravili ESG strategijo bodoče združene banke. V sklopu priprave nove strategije se naši poglavitni strateški cilji, kot so nenehno povečevanje skladnosti obstoječega portfelja naložb s Pariškim sporazumom in financiranje trajnostne rasti ter prehoda v nizkoogljično gospodarstvo (s čimer bomo nadgrajevali portfelj banke z vidika ESG in prispevali k izpolnjevanju ciljev za razogljičenje na državni ravni) in na drugi strani nudenja podpore Skupini pri izpolnjevanje ESG ciljev, ne spreminjajo. Hkrati pospešeno potekajo tudi aktivnosti preoblikovanja portfeljev obeh bank, in sicer z razvojem novih trajnostnih produktov in ciljev, ki so usklajeni z lastnikom, OTP banko, ter s krepitvijo aktivnosti upravljanja podnebnih, okoljskih in družbenih tveganj.

Prav tako ste ustanovili Odbor za podnebne spremembe in trajnost, ki je pristojen za upravljanje in izvajanje Strategije ESG. Kaj je poslanstvo odbora in kakšna so njegova ključna prednostna delovna področja? Kdo sestavlja odbor – so v njem tudi predstavniki zaposlenih ali zgolj člani poslovodstva družbe?
 
Odbor za podnebne spremembe in trajnost je bil imenovan za zagotavljanje dobrega korporativnega upravljanja. Gre za odbor, ki ga imenuje uprava banke, zadolžen pa je za celovito in učinkovito izvajanje ESG strategije Skupine. Slednji omogoča, da banka lahko bolje ocenjuje, upravlja in spremlja pridružena tveganja in potencialne poslovne priložnosti. 
Odgovornosti vseh ključnih ESG tveganj so porazdeljene med posamezne člane uprave. Ob članih uprave banke odbor sestavljajo vodje posameznih poslovnih področij, ki so neposredno povezana s področjem ESG.

Poslanstvo Odbora za podnebne spremembe in trajnost je zagotoviti celovito izvajanje Strategije ESG na ravni celotne družbe ter ugotavljati, ocenjevati, upravljati in blažiti podnebna tveganja ter hkrati v največji možni meri izkoristiti potencialne poslovne priložnosti iz naslova preobrazbe ESG. Vsi člani odbora so odgovorni za spodbujanje aktivnosti področja ESG znotraj posameznih organizacijskih enot ter na ravni celotne družbe. 

Pri trajnostni preobrazbi banke sodeluje tudi veliko število organizacijskih enot in številni zaposleni, delo pa koordinira Sektor ESG.

Vaša banka je članica Skupine OTP. Kakšna je poglavitna usmeritev vaše družbe z vidika trajnosti? Kako poteka prenos znanja in idej med posameznimi bankami oz. članicami skupine? Ali načrtujete oz. ste morda že izvedli skupne aktivnosti za zeleni prehod?
 
Skupina OTP si s široko ponudbo uravnoteženih rešitev financiranja prizadeva postati vodilna v regiji na področju financiranja postopnega prehoda na nizkoogljično gospodarstvo in izgradnje trajnostne prihodnosti. Skupina je za izpolnjevanje navedenih ciljev vzpostavila svoj Okvir za zelene kredite in Okvir trajnostnega financiranja, ki opredeljujeta osnovna pravila aktivnosti zelenega in trajnostnega kreditiranja na ravni celotne skupine – v skladu s katerimi delujejo tudi vse odvisne družbe. Navedena okvirja prav tako predstavljata osnovo za določanje ciljev na področju trajnostnega kreditiranja. Naslednji korak na naši skupni poti bo opredeliti cilje za razogljičenje na ravni skupine v letu 2024. 

Skupina veliko prizadevanj vlaga v deljenje znanja z vsemi njenimi članicami. Direktorat za zeleni program deluje kot Center odličnosti za vse hčerinske banke. Skupina OTP je v letu 2023 za vse svoje odvisne družbe organizirala tudi prvi vrh ESG, za katerega načrtujemo, da bo postal vsakoletni dogodek za izmenjavo znanj, določanje usmeritev in obravnavo ključnih izzivov.

Zeleno financiranje predstavlja enega ključnih dejavnikov, ki omogoča zeleni prehod podjetij in posameznikov. Katere finančne instrumente že ponujate in katere še razvijate? Koliko je povpraševanja po zelenih kreditih in kakšne so minimalne zahteve in standardi, ki jih morajo posamezniki ali podjetja izpolnjevati za pridobitev zelenega financiranja?
 
Nova KBM je okolju prijazne bančne produkte na področju poslovanja s prebivalstvom ponudila v letu 2022 – gre za potrošniške kredite za financiranje nakupa vozil z ničelnimi izpusti (od e-koles do avtomobilov) ter hipotekarne kredite za financiranje energetsko učinkovitih naložb (vgradnjo solarnih panelov in toplotnih črpalk) ali nakup nepremičnin, ki ustrezajo najvišjim standardom energetske učinkovitosti. Na trgu zaenkrat opažamo omejeno povpraševanje po tovrstnih produktih – menimo, da je to posledica višjih cen tovrstnih izdelkov, vendar pa smo hkrati prepričani, da se bo povpraševanje okrepilo, ko se bo povečala ozaveščenost in ko bodo razjasnjene tudi posamezne zakonske zahteve.       

Hkrati pa vemo, da moramo biti na to pripravljeni, zato je Skupina OTP vzpostavila Okvir za zelene kredite, ki opredeljuje kreditne izpostavljenosti, ki jih je mogoče opredeliti kot zelene. Skupina v sklopu svojega okvirja trajnostnega financiranja prav tako izdaja zelene obveznice. Nova KBM bo v kratkem predstavila standardizirane zelene in trajnostne produkte tudi na segmentu poslovanja z gospodarskimi družbami.

Katere interne prakse in spremembe ste na poti do zelenega prehoda že izvedli v vaši banki? Kako še spodbujate zaposlene, da aktivno sodelujejo pri izvajanju in ponotranjanju ESG Strategije in potrebnih ukrepov?  
 
Nova KBM Strategijo ESG in regulatorne zahteve uvaja v veljavne interne akte.  V letu 2022 smo Kodeks ravnanja dopolnili z vsebinami ESG. Banka je septembra 2023 ustanovila samostojno organizacijsko enoto za ESG, ki je neposredno podrejena predsedniku uprave banke in ki je sedaj odgovorna za razvoj Strategije ESG banke ter za koordinacijo izvajanja le-te. Organiziramo redne sestanke na operativni ravni, ki se jih udeležujejo sodelavci iz celotne banke, ki pretežno delujejo na področju trajnostne preobrazbe. Izvajamo tudi redna izobraževanja na temo ESG za vodstvo in zaposlene. Prav tako izvajamo programe ozaveščanja za naše zaposlene – nazadnje smo s sodelavci konec leta 2023 sadili drevesa na Krasu, podobne akcijo bomo organizirali tudi spomladi, vendar tokrat na lokalnem nivoju.

Imamo tudi čebelnjak na strehi poslovne stavbe v Mariboru, kjer smo v letu 2023 pridelali prvi med, vozni park električnih vozil ter brezplačno izposojo koles za zaposlene v vseh treh poslovnih stavbah v Ljubljani in Mariboru. Izvajamo interne izzive oz. programe zbiranja idej na temo ESG, v katerih lahko s pomočjo platforme za zbiranje idej sodelujejo vsi zaposleni, najboljše ideje pa nato nagradimo – to je zgolj nekaj pobud, s katerimi zaposlene spodbujamo k sodelovanju.

Trajnostno poslovanje in doseganje podnebne nevtralnosti zahtevata nov zakonodajni okvir in nove standarde. Kako oz. na kakšen način se zavzemate za oblikovanje in sprejemanje novih podnebnih pobud (politik, zakonodaje, standardov, finančnih spodbud)?
 
Banke imajo pomembno vlogo pri podpori ciljev EU za doseganje ogljične nevtralnosti in izpolnjevanje Zelenega dogovora, saj se od njih pričakuje, da izvajajo določbe t. i. zelenega zakonodajnega cunamija. 

Nadzorni organ banke (ECB) je v Vodniku o podnebnih in okoljskih tveganjih, izdanem v novembru 2022, prav tako opredelil jasna pričakovanja. Vodnik opredeljuje pričakovanja glede upravljanja tveganj in razkritij ter vsebuje določbe glede varnega in skrbnega upravljanja podnebnih in okoljskih tveganj v sklopu veljavnega bonitetnega okvirja. Vodnik opisuje pričakovanja ECB, kako naj institucije upoštevajo podnebna in okoljska tveganja – kot dejavnike obstoječih kategorij tveganj – pri oblikovanju in izvajanju svojih poslovnih strategij ter okvirjev upravljanja in blaženja tveganj. Dodatno pojasnjuje tudi pričakovanja ECB glede načina, na katerega naj bi institucije s krepljenjem svojih razkritij na področju podnebnega in okoljskega tveganja postale bolj transparentne. 
Od institucij se pričakuje, da bodo odgovornost za upravljanje podnebnih in okoljskih tveganj ustrezno porazdelile znotraj svojih organizacijskih struktur v skladu z modelom treh obrambnih linij. 

Banka spremlja zakonodajne spremembe in s tem zagotavlja skladnost poslovanja z vso zakonodajo (Taksonomija EU, razkritja po 3. stebru v sklopu Uredbe CRR, Direktiva SFRD, Direktiva SCRD, Direktiva CSDDD in druge), smernicami in priporočili s področja ESG. 
Nova KBM je aktivna članica Združenja bank Slovenije, saj so-predseduje Odboru za trajnostno financiranje pri ZBS ter delovnim skupinam v sklopu ZBS, hkrati pa predseduje Delovni skupini za zakonodajo s področja trajnostnega financiranja ter je predstavnica ZBS v Strokovni delovni skupini za trajnostno financiranje pri Evropski bančni federaciji.

V katerih podnebnih pobudah sodelujete in zakaj?
 
Nova KBM d.d. je članica Združenja za vključevanje podnebnih ukrepov v finančnih institucijah (angl. »Mainstreaming Climate in Financial Institutions«), članica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, članica Zelenega omrežja Slovenije in članica Partnerstva za trajnostno gospodarstvo CER.

Kako zagotavljate, da je obveščanje o vašem napredku odgovorno, in kako preprečujete t. i. zeleno zavajanje (angl. »greenwashing«)?
 
V Novi KBM upoštevamo vso veljavno zakonodajo, smernice in predpise, tudi na področju objave razkritij, poročanja in zelenega zavajanja. 

V ta namen smo opredelili notranji proces, v sklopu katerega morajo biti vsa oglaševalska gradiva predhodno potrjena s strani Službe skladnosti poslovanja. Pri razvoju zelenih ali trajnostnih produktov je prav tako potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Dodatno je sedež družbe OTP na tem področju opredelil zelo stroga pravila, kar pomeni, da poteka stalno usklajevanje glede načina in vsebine sporočil, še posebno pozornost pa namenjamo preprečevanju zelenega zavajanja. 

 
VSE NOVICE
zapri Na spletnih straneh cer-slo.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah.