Projekt DESIRE – Designing the Irresistible Circular Society
18 / 01 / 2024
Desire
DESIRE je eden od petih evropskih projektov, ki jih je Evropska komisija imenovala za demonstracijske projekte v okviru EU pobude Novi evropski Bauhaus. DESIRE ustvarja gibanje, ki bo postavilo nove standarde in razvilo metode, kako naj Evropa na osnovi ciljev Zelenega dogovora preoblikuje obstoječe urbane prostore in s spoštovanjem do planeta ter različnih načinov življenja ljudi ustvarja soseske, urbanistični razvoj, prenovo in gradnjo.

Slovenska partnerja v projektu DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society), ki poteka med leti 2022 in 2024, sta družba BTC in CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo.

Projekt DESIRE ustvarja spremembe, ki se jim ne moremo upreti

Osredotoča se na iskanje rešitev za oblikovanje in prenovo trajnostnih mest, s svojimi trajnostnimi in inovativnimi rešitvami v smeri izboljševanja okolja in kvalitete bivanja pa bo podpiral tudi misijo Evropske unije za dosego 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

Cilji projekta DESIRE so:
  • spodbujati trajnostno preoblikovanje urbanih območij, 
  • oblikovati eksperimentalna okolja za preizkušanje novih orodij za sodelovanje, razmišljanje in oblikovanje trajnostnih rešitev, 
  • razviti otipljive preobrazbe na osmih različnih lokacijah, 
  • razviti platformo za učenje, ki zbira znanje in rezultate za nadaljnje raziskovanje in spodbujanje novih projektov ter investicij,
  • pomagati oblikovalcem politik sprejemati prave odločitve, ki bi spodbujale in pospeševale tovrstne trajnostne rešitve,
  • pomagati podjetjem, da se vključijo v podobne projekte, medsektorsko sodelujejo in razvijajo trajnostno poslovanje,
  • spodbujati državljane, da postanejo bolj vključeni in opolnomočeni s pomočjo meddisciplinarnih pristopov.

Partnerji projekta

V projektu DESIRE sodeluje 24 raznolikih partnerjev iz petih držav – Danske, Slovenije, Nizozemske, Italije in Latvije. Med partnerji so različne institucije: poslovna združenja, akademske, strokovne in raziskovalne institucije, nevladne organizacije, mesta, arhitekti, urbanisti, oblikovalci in drugi poslovni ter kreativni svetovalci. Vsi partnerji projekta se soočajo z aktualnimi izzivi, s katerimi se spopadajo sodobne skupnosti in mesta: podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, izčrpavanje virov, družbene spremembe in socialni izzivi. Nosilni partner projekta je nordijsko vozlišče za trajnostno urbanizacijo Bloxhub, ki ima sedež na Danskem.

Na katerih lokacijah eksperimentira projekt DESIRE?

V projektu DESIRE sodeluje osem demonstrativnih lokacij – tri danske, dve italijanski in po ena nizozemska, latvijska ter slovenska (BTC City Ljubljana). Te lokacije imajo različno namembnost, zgodovino in izzive, s katerimi se soočajo, in različne poti po katerih se bodo trajnostno preobrazile v prihodnosti. Lokacije so razvrščene glede na tri glavne teme: ustvarjanje socialnih in vključujočih stanovanj, preoblikovanje s pomočjo simbiotičnih odnosov in usklajevanje mest z naravo.

Faze projekta: manifest, načela, orodja
 
Vsi partnerji projekta DESIRE so skupaj v prvi fazi oblikovali DESIRE manifest, ki predstavlja srce in hrbtenico projekta ter določa smer vseh dejavnosti v projektu. Manifest je bil oblikovan z namenom, da partnerji definirajo skupno razumevanje pomena »Designing an Irresistable Circular Society«. Cilj manifesta pa je navdihniti in opogumiti partnerje k ustvarjanju sprememb na nov način, ki se mu ne moremo upreti (»irresistable«). Manifest služi tudi kot navdih in povabilo drugim, da se pridružijo gibanju DESIRE.

V drugi fazi so partnerji so-oblikovali pet DESIRE načel, ki služijo za usmerjanja procesa projekta in podpirajo manifest. Načela hkrati delujejo kot smernice, spodbude in motivacija na poti trajnostne preobrazbe. Ta načela so gibanje (movement), pripadnost (belonging), biodiverziteta (biodiversity), krožnost (circularity) in estetika (aesthetics). Vsa načela partnerji preizkušajo na osmih eksperimentalnih lokacijah.

V tretji fazi so partnerji pripravili nabor DESIRE orodij, ki spodbujajo dialog in prenos znanj ter idej med različnimi deležniki. Orodja hkrati služijo za zbiranje izkušenj in vizij na izbranih lokacijah. 

DESIRE manifest in pet načel

Trenutno potekajo na vseh lokacijah različne aktivnosti. Pri tem morajo partnerji spoštovati manifest, se držati izbranih načel in uporabljati orodja iz nabora. Strokovni partnerji projekta na vsaki lokaciji izvajajo dodatna svetovanja glede oblikovanja vizij, urbanističnega načrtovanja, krožnega gospodarstva, vključevanja različenih družbenih skupin, krepitve biodiverzitete ipd. Vsi partnerji si redno izmenjujejo med seboj izkušnje in si pomagajo s strokovnim znanjem.

V sklepni fazi projekta bo sledil prenos izkušenj in ugotovitev med partnerji ter oblikovanje priporočil, ki bodo pomagala oblikovalcem politik sprejemati prave odločitve za spodbujanje in pospeševanje tovrstnih trajnostnih rešitev. Priporočila bodo v pomoč tudi podjetjem, da se vključijo v podobne projekte, medsektorsko sodelujejo in razvijajo trajnostno poslovanje. Pomemben del projekta je tudi spodbujanje državljanov, da postanejo bolj vključeni in opolnomočeni z meddisciplinarnim pristopom.

Z oblikovanjem gibanja želi projekt DESIRE prekiniti tradicionalni linearni pristop k reševanju problemov in izzivov ter utečenih načinov razmišljanja, sodelovanja in delovanja. Projekt spodbuja »vključujočo revolucijo«, ki zajema, neguje in eksperimentira z inovativnim in ustvarjalnim DNK-jem umetnosti, arhitekture in oblikovanja.

Kakšno vlogo imata slovenska partnerja v projektu?

BTC City Ljubljana v okviru projekta DESIRE nastopa kot testno urbano okolje z različnimi vsebinami, ki se je tako prostorsko kot vsebinsko intenzivno razvijalo zadnjih sedemdeset let, danes pa se območje sooča z različnimi izzivi. V projektu DESIRE se v sklopu BTC City Ljubljana išče ideje za trajnostni razvoj območja v prihodnosti, vizijo, strategijo in različne scenarije razvoja, ki bi lahko predstavljali vzor drugim podobnim območjem.  Tema, ki jo BTC City Ljubljana v projektu podpira je »Usklajevanje mest z naravo«. Od DESIRE načel pa se partnerji z aktivnostmi na lokaciji osredotočajo primarno na dve načeli, in sicer gibanje (movement) ter pripadnost (belonging).

CER v sklopu projekta koordinira glavne aktivnosti in spodbuja različne partnerje k učinkovitemu sodelovanju, saj je sodelovanje podjetij in mest ključno za doseganje trajnostnih ciljev. CER si prizadeva za najbolj ambiciozne podnebne cilje in učinkovito trajnostno preobrazbo gospodarstva, s čimer si prizadeva za vzpostavitev okolju prijaznih praks v poslovanju podjetij in ravnanju posameznikov, vse z namenom doseganja ciljev trajnostnega razvoja in blaženja podnebnih sprememb. V projektu CER spodbuja različne partnerje k sodelovanju in oblikovanju še nikoli prej videnih rešitev in predstavlja most za sodelovanje in prenos znanja med mednarodnimi ter lokalnimi partnerji.

Nove ideje glede razvoja prostora BTC City Ljubljana in vsebin, ki se oblikujejo tekom projekta, naj bi vodile do izboljšanja kakovost bivanja in dela, hkrati pa bi vse aktivnosti na lokaciji prispevale k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. Pomemben del projekta predstavlja vključevanje in sodelovanje s strokovnimi deležniki in partnerji družbe BTC. Mednje sodijo poslovni partnerji, lokalna skupnost, izobraževalne institucije in strokovne organizacije, nevladne organizacije, kreativni sektor (arhitekti, kulturniki, oblikovalci), obiskovalci in številni drugi zainteresirani partnerji.

Kakšni so izzivi BTC City Ljubljana

BTC City Ljubljana je eno največjih poslovnih, nakupovalnih, zabaviščnih, rekreativnih, kulturnih in inovacijskih središč v Evropi in beleži več kot 21 milijonov obiskov letno. Vedno bolj opazni vplivi podnebnih sprememb, strožja evropska okoljska regulativa, trajnostna pričakovanja in zahteve partnerjev ter družbe so izzivi, s katerimi se BTC sooča že danes in se bo z njimi soočal tudi v prihodnosti. Zato se BTC na pot trajnostne transformacije podaja bolj odločno, s hitrejšim tempom ter v tesnem sodelovanju z različnimi deležniki. 

Kakšni so cilji BTC City Ljubljana v sklopu projekta DESIRE?
  • Ustvariti gibanje  zeleno skupnost poslovnih partnerjev in Green Star partnerjev, ki si želijo in prizadevajo za trajnostno prihodnost.
  • Krepiti pripadnost skupnemu namenu DESIRE torej ustvarjati spremembe, ki se jim ne moremo upreti.
  • Oblikovati izhodišča za trajnostno vizijo in strategijo BTC City 2050 z vključevanjem deležnikov (osredotočenost na ključne vidike: izboljšanje grajenega in odprtega prostora, izboljšanje infrastrukture, trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti, skrb za biodiverziteto, uvedbo krožnega gospodarstva, ustvarjanje vključujočega prostora za dobro počutje obiskovalcev, zaposlenih in partnerjev BTC City Ljubljana ter oblikovanje novih storitev in programov s partnerji družbe BTC).
Kakšne aktivnosti so bile do sedaj izvedene v s slovenskimi partnerji?

V okviru projekta DESIRE je bilo v Sloveniji izvedenih več aktivnosti, katerih namen je podpirati cilje trajnostnega razvoja BTC: delavnice, strokovna srečanja, ozelenitev območja BTC City Ljubljana, izračun ogljičnega odtisa BTC, priprava trajnostne strategije BTC in pridobitev certifikata Green Star za uvajanje trajnostnih načel in podnebnih ukrepanj za poslovanje BTC-ja, h kateremu so bili povabljeni tudi glavni partnerji BTC-ja.

Iskanje pogledov na razvoj BTC z različnimi zunanjimi partnerji

Na dveh delavnicah so povabljeni partnerji iskali pobude za oblikovanje trajnostne vizije BTC City Ljubljana 2050. Na prvi delavnici so sodelovali predstavniki z različnih področij, in sicer izobraževanje, kultura, šport, arhitektura, lokalna skupnost ... Na drugi delavnici so pogled na vizijo razvoja območja predstavili poslovni partnerji, ki delujejo v BTC City Ljubljana.

Udeleženci delavnic so bili spodbujeni h kreativnemu razmišljanju tako, da so si predstavljali, da so sami lastniki območja oz. vodilni v podjetjih, ki se lahko odločajo za spremembe na območju. Na obeh delavnicah so udeleženci pokazali veliko zanimanja za sodelovanje in oblikovanje skupnih trajnostnih scenarijev, rešitev, storitev, programov, projektov in produktov za boljšo prihodnost BTC City Ljubljana oz. njegovih uporabnikov. Sistemske in konkretne pobude, ki so nastale za področja energetike, mobilnosti, biodiverzitete, trajnostnih stavb, upravljanja z odpadki, potrošnje, kulture, izobraževanja, poslovnih in trgovskih storitev bivanja, bodo del prihodnjih trajnostnih prizadevanj družbe BTC in njenih partnerjev v kratkoročnem, srednjeročnem ali dolgoročnem obdobju. 

Med rešitvami so bile predstavljene pobude za več trgovin s trajnostno ponudbo izdelkov in storitev,  »2nd hand = 2nd life« trgovine, popravljalnice, knjižnica reči, prostori za druženje za seniorje, »Community hub« BTC, varne poti, postavitev varnih kolesarnic, zelena in geotermalna energija, zelene in vodne površine, trajnostni materiali za gradnjo in obnovo stavb, zelene fasade, urbana oprema za počitek, mesto brez odpadkov, nedeljski dogodki za druženje v času zaprtja trgovin itd.

Februarja 2024 bo izveden dvodnevni hekaton, kjer bodo mladi (dijaki in študentje) v intenzivnem procesu razvijali scenarije in vizijo razvoja BTC City Ljubljana za leto 2050. Sledile bodo še delavnice z vodstvom BTC-ja ter promocija lokalnih in mednarodnih rezultatov projekta.

Ocena trajnostnega poslovanja BTC in partnerjev na območju s certifikatom Green Star

Družba BTC je v letih 2022 in 2023 pridobila tudi Green Star certifikat za uvajanje trajnostnih načel in podnebnega ukrepanja v poslovanje, ki ga je razvil zavod CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Ker so se v BTC zavedali, da trajnosti ne morejo doseči sami, so se odločili, da v certificiranje povabijo dvajset glavnih partnerjev in tako dobijo vpogled v njihove trajnostne cilje in ambicije. S partnerji potekajo individualna in skupinska srečanja za identificiranje in naslavljanje skupnih izzivov in priložnosti na področju trajnostnega razvoja, ki bodo del prihodnjih skupnih trajnostnih prizadevanj in projektov. Pomemben del srečanj pa je tudi izmenjava mnenj ter delitev znanj in izkušenj med partnerji, ki se soočajo s trajnostnimi izzivi.

Ozelenitev območja BTC City Ljubljana za blaženje podnebnih sprememb.

V letu 2023 je bila na podlagi pobud in idej deležnikov velika pozornost namenjena ozelenitvi območja BTC City Ljubljana. Ozelenitev območja je ključna za spreminjanje mikroklime, krepitev biodiverzitete ter naravnega okolja na območju, s čimer BTC aktivno prispeva na udobje obiskovalcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev ter zmanjšuje vpliv podnebnih sprememb v mestu. 

Pri načrtovanju novih ozelenitev BTC strokovno sodeluje z Biotehniško fakulteto in Filozofsko fakulteto (Oddelkom za geografijo) Univerze v Ljubljani, ki sta naslovili globalne izzive ogrevanja ozračja v mestih in pojava toplotnega otoka ter svetovali glede vrste, načina in lokacije zasaditve zelenih površin. Spomladi in jeseni leta 2023 so na različnih lokacijah posadili skupaj 120 novih dreves šestih različnih vrst. Danes v BTC City Ljubljana tako raste že več kot 1.700 dreves. Urejen je bil tudi zeleni otok s kraškimi rastlinami, ki uspevajo tudi v visokih temperaturah in ob pomanjkanju padavin. Ob zahodni fasadi dvorane A so posadili nove plezalke, natančneje bršljan, ki bo, ko se bo razrasel ob fasadi, v poletnih mesecih hladil objekt. Spomladi so v okviru projekta Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto, katerega partner je tudi Mestna občina Ljubljana, ob promenadi pri Vodnem mestu Atlantis zasadili 500 m² velik travnik za pašo čebel in postavili table, ki sporočajo namembnost travnika.

Spletna stran projekta DESIRE

Več o pobudi Neue Bauhaus in gibanju Bauhaus
VSE NOVICE
zapri Na spletnih straneh cer-slo.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah.