NOVICE
26.01.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe

Vodnik za upravljanje ESG komponent v podjetju

Avtor: Ana Struna Bregar, CEO CERTrajnost v gospodarstvu, po celem svetu postaja vedno bolj vroča tema. Da bi morali biti pozorni na okoljske, družbene in upravljalske vidike (ESG vidiki, načela) ni novost. Toda kje začeti?

Bolj kot kdaj koli prej se potrošniki, zaposleni in vlagatelji odločajo o izboru podjetja ali blagovne znamke na podlagi zaupanja v podjetje. Pri tem jih zanimajo predvsem načela poslovanja podjetja do okolja, družbe in upravljanja (ESG načela) oz. celovito trajnostno poslovanje podjetja. Prav tako v ospredje zanimanja deležnikov prihaja tudi vprašanje kakšen odnos imajo podjetja do podnebnih sprememb.

Zato podjetja po vsem svetu hitro sprejemajo načela ESG poslovanja, postavljajo podnebne cilje in ukrepe s čimer želijo dokazati, da sledijo, merijo in poročajo o svojem odtisu na okolje in družbo. 

Prav tako pa številna podjetja že postavljajo konkretne cilje in aktivnosti za ukrepanje. Pri tem je ključno, da merijo svoj napredek pri doseganju zastavljenih ciljev. Tu nastopijo ESG okvirji in standardi, ki zagotavljajo prepotrebno merilno orodje in dokazovanje skladnosti.

Enotni ESG standard danes še ne obstaja. Obstajajo različni ESG okviri in standardi, na katere se lahko vsaka organizacija sklicuje ali jih uporabi kot vodilo za vzpostavitev celotnega procesa poročanja o okolju, družbi in upravljanju. Okviri in standardi za poročanje so med seboj različni in včasih specifični za industrijo, kar nemalokrat ustvarja tudi zmedo v razumevanju in primerjavi.
Kaj vključuje ESG ocena?
ESG ocena je ocena podjetja z vidika okoljskih, družbenih in upravljavskih komponent. Je okrajšava za "environment, social, governance” t.i. »okolje, družba in upravljanje«. 

ESG ocena temelji na konkretnih podatkih. Je način za sledenje, merjenje, poročanje o stanju, ciljih in napredku z vidika ESG komponent.

ESG ocena vključuje niz kriterijev in standardov za poslovanje podjetja, ki jih družbeno zavedni vlagatelji uporabljajo za pregledovanje potencialnih naložb, drugi deležniki pa za oceno podjetja, vzpostavljanje ter ohranjanje zaupanja v podjetje.

Pod okrilje ESG ocene sodi širok nabor možnih pristopov in rešitev ter množica vprašanj, na katere bi se morala podjetja osredotočiti. Tri ESG krovne komponente lahko vključujejo naslednje možne vidike:  
 • na družbeni komponenti se ocenjuje odnose z zaposlenimi, dobavitelji, strankami in skupnostmi, v katerih deluje in etičnost poslovanja,
 • na okoljski komponenti se ocenjuje vpliv podjetja na okolje, torej na ekosisteme, naravne vire, onesnaževanje zraka in vode, porabo energentov, ogljični odtis, odpadke, porabno materialov itd,
 • na upravljavski komponenti se ocenjuje upravljanje podjetja z vidika strategij, zagotavljanja odgovornosti, preglednosti in obvladovanja tveganj.
Zakaj ESG ocena podjetju koristi?
ESG ocena poslovanja podjetja lahko vašemu podjetju doda veliko vrednost. Glavne prednosti, ki jo lahko z ESG oceno pridobite so, da izpolnite zahteve vlagateljev in strank, zmanjšajte poslovne stroške, izboljšajte učinkovitost, privabite in ohranite najboljše talente.

Različne raziskave kažejo, da podjetja, ki dajejo prednost pobudam ESG, predstavljajo boljše priložnosti za dolgoročne donose kot podjetja, ki tega ne storijo.

Merjenje in poročanje ESG vidikov je tudi interna priložnost za inovacije, prepoznavanje tveganj in morda celo znižanje stroškov na področjih, za katera ocenjujete, da jih je treba izboljšati.

Podjetja, ki sprejmejo okvir za poročanje o ESG pokažejo vsem zainteresiranim deležnikom, da mislijo resno glede trajnosti in se strinjajo, da bodo ravnala etično do okolja in družbe.

Zakaj je ESG ocena potrebna?
ESG ni več le simbolična PR poteza podjetij. Je bistven element vodenja uspešne in v prihodnost usmerjene organizacije. 

ESG je pomemben del naložbenih odločitev, podobe blagovne znamke in spodbujanja odnosa zaupanja med deležniki, javnostjo in podjetjem. 

Na naslednjih področjih je vpliv ESG najbolj opazen2:
 • usklajevanje s potrošniki in deležniki,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje močnega ugleda podjetja
  • močan ESG program bo izboljšal podobo blagovne znamke, pozitivno zmanjšal tveganje vpliva na prihodke in vrednotenje podjetja ter bo izboljšal splošno dojemanje trga poleg podpore dobrih praks. Zahteva pa tudi preglednost.
  • ESG poročila postajajo vse pomembnejša za deležnike, ki jih dosegajo in ki želijo vedeti, kakšen je vpliv podjetja na teh področjih. 
ESG pomaga različnim zaposlenim v podjetju (kot na primer pooblaščencem za trajnost, vodjem dobav, finančnim direktorjem in drugim ključnim deležnikom), da na centraliziran način zbirajo in dostopajo do nefinančnih informacij, jih usklajujejo s strategijo, cilji in aktivnostmi podjetja, analizirajo tveganja in poročajo o svojih ESG dosežkih.

Zgodovina ESG
ESG je nastajajoč, a vedno bolj pomemben koncept v poslovnem svetu - podjetij in naložb. 

V manj kot 20 letih je gibanje ESG iz pobude za družbeno odgovornost podjetij, ki so jo sprožili Združeni narodi, preraslo v globalni fenomen. Globalna sredstva za trajnostno vlaganje so se leta 2018 povzpela na 30 bilijonov dolarjev. Samo v letu 2019 pa se je v izdelke, povezane z ESG, pritekel porast kapitala v skupnem znesku 17,67 milijarde USD, kar je skoraj 525-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015.3

Kako se lotiti ESG ocene
Trajnostno poslovanje se ne zgodi čez noč. To zahteva veliko načrtovanja, priprave, izvajanje in celovito razumevanje globalnih problemov v luči današnjega in prihajajočega poslovanja.

Tista podjetja, ki se zavedajo vpliva vsakodnevnega poslovanja na širšo skupnost, vedno bolj pogosto uvajajo ESG ocene v organizacijsko strategijo. To vključuje celovito spremljanje okoljskih in družbenih vplivov podjetja ter poročanje o zmanjševanju emisij. 

Takšna napredna podjetja si prizadevajo postati vodilna na svojem področju, pogosto sodelujejo pri  oblikovanju predpisov, ki spodbujajo trajnostno poslovanje, vlagajo v razvoj kadrov, raznolikost, vključevanje, nediskriminatornost ter etično poslovanje na vseh ravneh podjetja.

Ko se boste lotili ESG poročanja morate premisliti naslednje pomembne vidike: katere podatke je treba zbrati, kdo mora biti vključen v proces  zbiranja podatkov, kje so podatki v podjetju. Ne nazadnje pa je potrebno premisliti o razvoju ali uporabi robustnega postopka zbiranja podatkov. Dodatno pa na kakovost ocene in doseganja ciljev vpliva tudi redno zbiranje, analiziranje, kakovost in transparentnost podatkov.

ESG okvirji in standardi
Poročanje o ESG ocenah je še vedno zelo ohlapno urejeno. Vsaka organizacija se mora sama odločiti kateri ESG okvir ali okvire bo upoštevala, pri čemer je pomembno, iz katerega sektorja prihaja, komu bo poročala in v katerem delu sveta posluje. 

Danes obstaja okoli 600 okvirov in standardov za poročanje o ESG delovanju, zaradi česar med njimi ni usklajenosti.4 Ta neusklajenost lahko celo povzroči, da nekatera podjetja začasno ustavijo poročanje o ESG vidikih, ker se ne morejo odločiti po katerem okviru naj poročajo. 

Deset najbolj priljubljenih okvirjev oz. standardov, ki se jih uporablja po celem svetu1:

 • The Global Reporting Initiative (GRI) / standard
 • The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) / standard
 • International Integrated Reporting Council (IIRC) / okvir
 • The Workforce Disclosure Initiative (WDI) / okvir
 • The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) / standard
 • The Climate Disclosure Standards Board (CDSB) / okvir
 • Science Based Targets initiative (SBTi)
 • UN Principles for Responsible Investment (PRI)
 • World Economic Forum (WEF) Stakeholder Capitalism Metrics
 • Carbon Disclosure Project (CDP)
ESG ocena dokazuje tudi skladnost z različnimi regulatornimi in drugimi zahtevami kot na primer ISO, EU taksonomija, Britanski zakon o sodobnem suženjstvu (2015), EBA smernice o razkrivanju ESG tveganj…

Prihodnost ESG poročanja
Medtem, ko so do globalnega standarda za merjenje in poročanje o trajnostni uspešnosti morda še leta, vse več nevladnih organizacij samostojno dela v smeri razvoja standardov za poročanje o trajnosti. 

Zaradi tega so v letu 2020 poročevalske organizacije CDP, CDSB, GRI, IIRC in SASB predstavile svojo »Izjavo o nameri za skupno delo v smeri celovitega korporativnega poročanja«. Dokument predstavlja skupno zavezo, da bodo partnerji poglobili sodelovanje in olajšali interoperabilnost okvirov in standardov.5 

Pomembno novost na področju poročanja gotovo predstavlja tudi letošnja uradna napoved ustanovitve odbora za mednarodne trajnostne standarde (ISSB) na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26) 2021 v Glasgowu, ki jo je napovedala mednarodna fundacija International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation.4

Erkki Liikanen, predsednik Fundacije IFRS, je podnebno krizo označil za »opredeljujuče vprašanje našega časa«: »Informacije o trajnosti [morajo] biti pripravljene z enako strogostjo, zagotavljanjem kakovosti in globalne primerljivosti kot finančne informacije«. 4

Ali je ESG poročanje obvezno?
Odvisno od vaše lokacije. Vsi zgoraj navedeni okviri ESG so trenutno povsem prostovoljni. Toda vlade po vsem svetu sprejemajo nove zakonodaje, ki bodo urejale poročanje o ESG in ga sčasoma naredile za obvezno.

Osnovno nefinančno poročanje je v EU obvezno že od leta 2014 in zajema 11.000 podjetij. Trenutno je v obravnavi Predlog Direktive EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti, ki naj bi v prihodnosti zajela 55.000 podjetij. Direktive pa vključuje veliko bolj poglobljen vidik ESG poročanja.

Kljub temu, da poročanje globalno še ni obvezno, pa na trgu že zaznavamo zahteve kupcev v dobavnih verigah po razkrivanju ESG ocen. To sili vedno več podjetij, da začenjajo meriti, poročati in ukrepati na ESG področjih. Prednost pri poslih bodo imeli namreč tisti, ki bodo izkazovali boljšo ESG oceno in skladnost z ESG zahtevami.

Kaj je dobra ESG ocena?
Čeprav je v tem trenutku ESG poročanje samovoljen ukrep, naraščajočega pomena ESG ne bi smeli prezreti, kljub temu, da so podatki nepopolni in okviri poročanja niso standardizirani.

Dobra ocena ESG ene ali več bonitetnih agencij, raziskovalnih, nevladnih in analitičnih podjetij temelji na podatkih, ki jim jih posredujete. Ocena je odvisna od metodologije in obsega, ki ga bonitetna agencija uporablja. Obstajajo tudi indeksi posameznih okvirov in standardov, ki govorijo o ESG oceni podjetja.

Vsak ESG korak je pomemben
Upam, da ste s tem člankom dobili boljši vpogled v »ESG oceno« in, da boste sedaj lažje stopili ali nadaljevali z vključevanjem posameznih ali več ESG vidikov v vašo organizacijo. 
Vključevanje ESG načel v vaše poslovanje vam bo zagotovilo, da boste že v bližini prihodnosti bolje pripravljeni na vse regulatorne zahteve in pritiske deležnikov po razkrivanju vaših nefinančnih podatkov.

Viri
1. https://boardclic.com/blog/esg-reporting-frameworks/
2. https://www.onetrust.com/resources/esg-management-essentials/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social_and_corporate_governance
4. https://www.ey.com/en_gl/public-policy/what-to-watch-as-global-esg-reporting-standards-take-shape
5. https://gresb.com/nl-en/2021/05/01/the-future-of-esg-reporting/